Manualul judecătorului pentru cauze civile Ediţia II

TITLUL I. GARANŢIILE JURIDICE ALE UNUI PROCES ECHITABIL
§ 1. Dreptul la un proces echitabil: accesul la justiţie (Mihai Poalelungi, Vitalie Pîrlog)
§ 2. Dreptul la apărare (Mihai Poalelungi, Elena Belei)
§ 3. Egalitatea armelor (Mihai Poalelungi, Elena Belei)
§ 4. Participarea efectivă a justiţiabilului (Mihai Poalelungi, Elena Belei)
§ 5. Termenul rezonabil de examinare a cauzei (Mihai Poalelungi, Diana Sârcu)
§ 6. Publicitatea procesului judiciar (Mihai Poalelungi, Diana Sârcu)
§ 7. Marja de comunicare a judecătorilor cu mass-media (Mihai Poalelungi, Diana Sârcu)

TITLUL II. APLICAREA IZVOARELOR ÎN AFARA DREPTULUI INTERN
§ 1. Aplicarea directă a reglementărilor internaţionale (Oleg Balan, Diana Sârcu)
§ 2. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Mihai Poalelungi, Diana Sârcu)
§ 3. Aspecte deficitare în realizarea justiţiei identificate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârile împotriva Republicii Moldova (Radu Panţîru)
§ 4. Precedentul judiciar (Mihai Poalelungi)

TITLUL III. PROCEDURA ÎN FAŢA PRIMEI INSTANŢE
§ 1. Procedura contencioasă (Ion Druţă, Elena Belei)
§ 2. Procedura contenciosului administrativ (Anastasia Pascari, Gheorghe Creţu, Valeriu Zubco)
§ 3. Asigurarea acţiunii civile (Svetlana Filincova, Elena Belei)
§ 4. Procedura specială (Ion Druţă, Alexandru Munteanu)
§ 5. Procedura în ordonanţă (Svetlana Filincova, Igor Coban)
§ 6. Procedura de declarare a insolvabilităţii (Valeriu Barbă, Gheorghe Macovei)
§ 7. Procedura de recunoaştere şi executare a hotărârilor judiciare şi arbitrale străine (Dumitru Visternicean, Mihai Buruiana)
§ 8. Contestarea hotărîrilor arbitrale. Încuviinţarea executării silite a hotărîrilor arbitrale (Ion Druţă, Ana Borş)
§ 9. Implicarea instanţei de judecată în executarea hotărârilor judecătoreşti definitive (Dumitru Visternicean, Elena Belei)

TITLUL IV. CĂILE DE ATAC ALE HOTĂRÂRII JUDICIARE
§ 1. Apelul (Dumitru Visternicean, Alexandru Munteanu)
§ 2. Recursul (Iulia Sîrcu, Alexandru Munteanu)
§ 3. Revizuirea (Iulia Sîrcu, Igor Coban)

TITLUL V. ASPECTE PARTICULARE ALE PROCEDURII CIVILE
§ 1. Procedura ridicării excepţiei de neconstituţionalitate în instanţele de judecată (Veaceslav Zaporojan)
§ 2. Particularităţile sesizării Curţii Constituţionale de către Curtea Supremă de Justiţie şi procedura de examinare a acesteia (Alexandru Arseni)
§ 3. Justiţia civilă adaptată minorilor (Ala Cobăneanu, Ina Jimbei)
§ 4. Rolul procurorului în afara procesului penal (Vitalie Nagacevschi, Alexandru Munteanu)

TITLUL VI. PARTICULARITĂŢILE EXAMINĂRII UNOR CATEGORII DE CAUZE
§ 1. Litigii de muncă (Svetlana Filincova, Dorin Josanu)
§ 2. Litigii familiale (Svetlana Filincova, Valentina Cebotari)
§ 3. Litigii succesorale (Anastasia Pascari, Oxana Robu)
§ 4. Litigii ce rezultă din protecţia socială (Svetlana Novac, Aliona Chisari)
§ 5. Regimul juridic al terenurilor. (Valeriu Doagă, Pavel Zamfir)
§ 6. Litigii fiscale (Nicolae Clima, Aurel Rotaru)
§ 7. Litigii vamale (Nicolae Clima, Pavel Ţurcan)
§ 8. Litigii ecologice (Valeriu Doagă, Pavel Zamfir)
§ 9. Dreptul de proprietate (Ala Cobăneanu, Sergiu Băieşu)
§ 10. Drepturi reale (Sergiu Băieşu, Nicolae Roşca)
§ 11. Gajul şi registrul bunurilor imobile (Nicolae Clima, Mihai Buruiană)
§ 12. Arenda şi locaţiunea (Ala Cobăneanu, Gheorghe Chibac)
§ 13. Dreptul la viaţă privată (Svetlana Filincova, Olga Dorul)
§ 14. Libertatea de exprimare (Mihai Poalelungi, Vitalie. Pîrlog)
§ 15. Libertatea religioasă (Mihai Poalelungi, Diana Sârcu)
§ 16. Libertatea de întrunire (Mihai Poalelungi, Diana Sârcu)
§ 17. Libertatea de asociere (Mihai Poalelungi, Diana Sârcu)
§ 18. Adopţia (Iulia Sîrcu, Valentina Cebotari)
§ 19. Repararea prejudiciului moral (Vitalie Nagacevschi, Octavian Cazac)
§ 20. Asigurarea obligatorie şi facultativă (Svetlana Novac, Gheorghe Stratulat)
§ 21. Repararea prejudiciului în legătură cu cauzarea daunei sănătăţii (Nicolae Clima, Oleg Efrim)
§ 22. Proprietatea intelectuală (Svetlana. Filincova, Dorian Chiroşca)
§ 23. Statutul refugiaţilor (Dumitru Visternicean, Eugen Osmochescu)
§ 24. Executarea obligaţiilor contractuale (Viorica Puică, Tatiana Tabuncic)
 

Inapoi