Ghidul cetăţeanului - procedura civila

CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

• cerere de chemare în judecată (model orientativ general)

• cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei

• cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei și împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmășie

• cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei și determinarea domiciliului copilului minor (încredinţarea copilului minor spre creștere și educare)

• cerere de chemare în judecată privind decăderea din drepturi părintești

• cerere de chemare în judecată privind împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmășie a soţilor după desfacerea căsătoriei

• cerere de chemare în judecată privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut pecuniar cu titlu oneros

• cerere de chemare în judecată privind încasarea sumei în temeiul contractului de împrumut pecuniar cu titlu gratuit

• cerere de chemare în judecată privind restituirea dublului arvunei

• cerere de chemare în judecată privind restituirea dublului arvunei în temeiul antecontractului

cerere de chemare în judecată privind restituirea avansului

cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei și clauzei penale

cerere de chemare în judecată privind compensarea valorii îmbunătăţirilor bunului în temeiul contractului de locaţiune

cerere de chemare în judecată privind evacuarea locatarului

cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului cauzat cumpărătorului în cazul evicţiunii

cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului material cauzat printr-un delict civil

cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului material cauzat de un izvor de pericol sporit

cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului moral cauzat de un izvor de pericol sporit

cerere de chemare în judecată privind revendicarea bunului imobil

cerere de chemare în judecată privind revendicarea bunului mobil

• cerere de chemare în judecată, acţiunea oblică

• cerere de chemare în judecată privind contestarea actului administrativ (model orientativ general)

• cerere de chemare în judecată privind contestarea actului administrativ (reîncadrarea în muncă)

 

CERERI ÎN PROCEDURĂ SPECIALĂ

• cerere privind constatarea faptelor care au valoare juridică (model orientativ general)

• cerere privind constatarea faptului acceptării unei succesiuni și locul ei de deschidere

• cerere privind constatarea paternităţi în cazul decesului pretinsului tată

• cerere privind încuviinţarea adopţiei

• cerere privind declararea persoanei dispărută fără urmă

• cerere privind declararea persoanei decedată

• cerere privind declararea incapacităţii persoanei

• cerere privind declararea capacităţii persoanei

• cerere privind limitarea în capacitatea de exerciţiu

• cerere privind anularea limitării în capacitate de exerciţiu a persoanei fizice

• cerere privind reconstituirea procedurii judiciare pierdute

 

CERERI PRIVIND ELIBERAREA ORDONANŢEI

• cerere privind eliberarea ordonanţei judecătorești (model orientativ general)

• cerere privind anularea ordonanţei judecătorești

• cerere privind expedierea ordonanţei judecătorești organului de executare

 

CERERI PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR

• cerere privind eliberarea mai multor titluri executorii

• cerere privind eliberarea duplicatului titlului executoriu

• cerere privind contestarea rezultatelor licitaţiei

• cerere privind schimbarea modului și ordinii de executare

• cerere privind întoarcerea executării silite

• cerere privind contestarea actelor executorului judecătoresc

• cerere de chemare în judecată privind ridicarea sechestrului

 

CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII PRICINILOR CIVILE

• cerere privind examinarea pricinii în ședinţă secretă

• cerere privind examinarea pricinii într-o limbă acceptabilă pentru majoritatea participanţilor la proces

• cerere privind conexarea revendicărilor conexe

• cerere cu privire la primirea acţiunii reconvenţionale

• cerere privind strămutarea pricinii

• cerere privind recuzarea judecătorului, expertului, specialistului, interpretului și grefierului

• cerere cu privire la oferirea posibilităţii de a lua cunoștinţă de materialele dosarului, de a face extrase și cópii de pe ele

• cerere privind atragerea în proces în calitate de coparticipant

• cerere cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces în calitate de intervenient principal

• cerere cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces în calitate de intervenient accesoriu

• cerere cu privire la permiterea înlocuirii părţii cu succesorul în drepturi

• cerere cu privire la intentarea acţiunii în apărarea drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime

• cerere cu privire la intentarea acţiunii în apărarea drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime

• cerere cu privire la intervenirea în proces pentru a depune concluzii

• cerere cu privire la încuviinţarea intervenirii în proces a reprezentantului

• cerere cu privire la numirea din oficiu a reprezentantului

• cerere privind scutirea integrală sau parţială de plata taxei de stat

• cerere privind amânarea sau eșalonarea plăţii taxei de stat

• cerere cu privire la restituirea taxei de stat

• cerere privind compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu prezentarea martorilor, experţilor, specialiștilor și interpreţilor

• cerere privind introducerea sumelor pentru plata martorilor, experţilor, specialiștilor și interpreţilor

• cerere privind despăgubirea pentru timpul de muncă pierdut

• cerere privind compensarea cheltuielilor de asistenţă juridică

• cerere privind încasarea în beneficiul pârâtului a cheltuielilor de judecată în cazul renunţării la acţiune a reclamantului

• cerere privind încasarea cheltuielilor de judecată în cazul renunţării la acţiune a reclamantului

• cerere privind repartizarea cheltuielilor de judecată în cazul încheieri tranzacţiei

• cerere cu privire la schimbarea de către parte a domiciliului sau a sediului

• cerere privind prelungirea termenului de procedură

• cerere privind repunerea în termenul de procedură

• cerere privind administrarea înscrisurilor și probelor materiale la locul lor de păstrare sau aflare

• cerere privind asigurarea probelor

• cerere privind citarea în judecată a martorului

• cerere privind admiterea probelor

• cerere privind reclamarea înscrisurilor

• cerere privind restituirea înscrisurilor

• cerere privind urgentarea examinării probelor materiale perisabile

• cerere privind distribuirea probelor materiale

• cerere privind ordonarea expertizei

• cerere privind audierea expertului în instanţa de judecată

• cerere privind ordonarea expertizei colegiale

• cerere privind ordonarea expertizei complexe

• cerere privind obiectarea împotriva raportului de expertiză

• cerere privind ordonarea expertizei suplimentare

• cerere privind ordonarea expertizei repetate

• cerere privind reexaminarea încheierii în vederea anulării ori reducerii amenzii

• cerere privind amânarea sau eșalonarea executării încheierii de aplicare a amenzii judiciare

• cerere cu privire la luarea măsurilor de asigurare a acţiunii

• cerere cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin neexecutarea încheierii judecătorești de asigurare a acţiunii

• cerere cu privire la substituirea unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă

• cerere cu privire la anularea măsurilor de asigurare a acţiunii

• cerere privind conexarea pretenţiilor

• cerere privind separarea pretenţiilor

• cerere privind schimbarea termenului de judecată

• cerere cu privire la repararea prejudiciului cauzat în legătură cu amânarea procesului

• cerere privind amânarea procesului în legătură cu necesitatea prezentării probelor în ședinţa de judecată

• cerere privind examinarea pricinii în lipsa părţii și remiterea copiei de pe hotărâre

• cerere privind renunţarea reclamantului la acţiune și încetarea procesului

• cerere privind recunoașterea (integrală sau parţială) de către pârât a pretenţiilor reclamantului

• cerere privind confirmarea tranzacţiei părţilor și încetarea procesului

• cerere privind declararea probelor ca fiind false

• cerere privind invitarea la proces a expertului

• cerere privind invitarea în proces a specialistului

• cerere privind corectarea greșelilor din hotărâre

• cerere privind emiterea unei hotărâri suplimentare

• cerere privind explicarea hotărârii

• cerere privind amânarea/eșalonarea executării hotărârii

• cerere privind indexarea sumelor adjudecate

• cerere privind dispunerea executării imediate a hotărârii

• cerere privind suspendarea procesului

• cerere privind reluarea procesului

• cerere privind încetarea procesului

• cerere privind scoaterea cererii de pe rol

• cerere privind anularea încheierii de scoatere a cererii de pe rol

• cerere privind examinarea observaţiilor asupra procesului-verbal

• cerere privind scoaterea cererii de pe rol în legătură cu constatarea unui litigiu de drept

• cerere privind eliberarea copiei de pe hotărârea judecătorească

• cerere privind eliberarea repetată a copiei de pe hotărârea judecătorească

 

CERERI DE APEL

• cerere de apel (model orientativ general)

• cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru neconstatarea și elucidarea deplină a circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea pricinii

• cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru nedovedirea circumstanţelor considerate ca fiind stabilite cu probe veridice și suficiente

• cerere de apel privind casarea hotărârii pentru contradictorialitatea concluziilor primei instanţe faţă de circumstanţele pricinii

• cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru neaplicarea legii care trebuia să fie aplicată

• cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru aplicarea unei legi care nu trebuia aplicată

• cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru interpretarea eronată a legii

• cerere de apel privind casarea hotărârii primei instanţe pentru aplicarea eronată a analogiei legii sau analogiei dreptului

• cerere de apel depusă după examinarea pricinii în instanţa de apel

 

CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII APELULUI

• cerere privind alăturarea la apel

• cerere privind încasarea dobânzii, ratei, unei compensaţii legale, veniturilor ajunse la termen, apărute după emiterea hotărârii în prima instanţă, încasarea unei compensaţii legale

• cerere privind retragerea apelului

• cerere privind renunţarea reclamantului la acţiune

• cerere privind confirmarea tranzacţiei părţilor

 

CERERI DE RECURS

• cerere de recurs (recurs Secţiunea I) (model orientativ general)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. a) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. b) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. c) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. a) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. b) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. c) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (2) lit. d) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. a) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. b) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. c) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. e) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. f) CPC)

• cerere de recurs privind casarea hotărârii judecătorești (art. 400 al. (1) lit. d), art. 400 al. (3) lit. g) CPC)

• cerere de recurs împotriva încheierii primei instanţe (model orientativ general)

• cerere de recurs împotriva încheierilor emise de instanţa de apel (model orientativ general)

• cerere de recurs depusă după examinarea pricinii în instanţa de recurs

• cerere de recurs (recurs Secţiunea a II-a) (model orientativ general)

• cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. a) CPC)

• cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. b) CPC)

• cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. c) CPC)

• cerere de recurs (art. 400 al. (2) lit. d) CPC)

• referinţă la cererea de recurs (model orientativ general)

 

CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII RECURSULUI

• cerere privind alăturarea la recurs

• cerere privind retragerea recursului

• cerere privind renunţarea reclamantului la acţiune în instanţa de recurs

• cerere privind confirmarea tranzacţiei părţilor în instanţa de recurs

• cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 435 al. (1) CPC)

• cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 435 al. (2) CPC)

• cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 435 al. (8) CPC)

 

CERERI DE REVIZUIRE

• cerere de revizuire (model orientativ general)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. a) CPC)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. b) CPC)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. c) CPC)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. d) CPC)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. e) CPC)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. f) CPC)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. g) CPC)

• cerere de revizuire (art. 449 lit. h) CPC)

 

CERERI ÎN CADRUL EXAMINĂRII REVIZUIRII

• cerere privind suspendarea executării hotărârii cu depunerea cauţiunii (art. 451 al. (5) CPC)

• cerere privind suspendarea executării hotărârii fără depunerea cauţiunii (art. 451 al. (5) CPC)

• cerere privind suspendarea executării hotărârii (art. 451 al. (5) CPC)

 

CERERI ÎN PROCEDURĂ CU ELEMENTE DE EXTRANIETATE

• cerere privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine

• cerere privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine

 

CERERI PRIVIND CONTESTAREA HOTĂRÂRILOR ARBITRALE ȘI ELIBERAREA TITLURILOR DE EXECUTARE SILITĂ A HOTĂRÂRILOR ARBITRALE

• cerere privind desfiinţarea hotărârilor arbitrale

• cerere privind eliberarea titlului de executare silită a hotărârilor arbitrale (art. 483 CPC)

 

Inapoi