Modele de acte depuse de avocaţi în instanţă

Cauze civile

Hotărâri ale plenului Curţii supreme de justiţie a republicii moldova

Privind aplicarea normelor codului de procedură civilă la Judecarea pricinilor în primă instanţă nr.24 din 12.12.2005

Cu privire la aplicarea legislaţiei procesuale civile la intocmirea hotărârii şi încheierii judecătoreşti nr.2 din 07.07.2008

Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel Nr.15 din 03.10.2005

Cu privire la practica aplicării de către instanţele Judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea Actelor judecătoreşti de dispoziţie în cadrul examinării

Pricinilor civile şi economice în ordine de apel şi de recurs Nr.3 din 07.07.2008

Cu privire la practica aplicării legislaţiei procedural la examinarea cauzelor civile în recurs nr.3 din 27.03.2006

Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale nr.1 din 02.04.2007

Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată nr.4 din 07.07.2008

Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral Nr.9 din 09.10.2006

Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile nr.25 din 28.06.2004

Cu privire la unele chestiuni ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti nr.18 din 31.05.2004

Notă informativă privind temeiurile ce duc la restituirea de către instanţa de recurs a pricinilor spre rejudecare

Procedura contencioasă

Cereri de chemare în judecată (acţiuni)

Braşoveanu Dumitru. Cerere de chemare în judecată a lui ş.ş. şi a oficiului cadastral teritorial

Braşoveanu Dumitru. Cerere de chemare în judecată a consiliului sătesc

Braşoveanu Dumitru. Cerere de chemare în judecată a consiliului sătesc (2)

Dolghieru Vasile. Cerere cu privire la mărirea cuantumului pretenţiilor din acţiune

Dolghieru Vasile. Cerere de recurs asupra deciziei Curţii de apel economice

Dolghieru Vasile. Cerere de chemare în judecată cu privire

La încasarea datoriilor formate în baza contractului

Dolghieru Vasile. Obiecţii asupra raportului de expertiză

Dolghieru Vasile. Referinţă la cererea de apel privind

Atacarea hotărârii judecătoriei economice de circumscripţie Chişinău

Dolghieru Vasile. Referinţă asupra cererii de recurs

Dolghieru Vasile. Referinţă asupra cererii de revizuire

Depuse împotriva deciziei curţii supreme de justiţie

Dolghieru Vasile. Referinţă asupra cererii reconvenţionale cu privire la declararea nulă a pct. 5.4, 5.6, 10.5

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei (2)

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind încasarea venitului ratat

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind încasarea penalităţii

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind rezolvirea contractului de vânzare-cumpărare

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind recunoaşterea nulităţii contractului de vânzarecumpărare (2)

Palii Oleg. Cerere de chemare în judecată pentru repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale şi decesul lui c.w

Palii Oleg. Cerere pentru completarea temeiului acţiuni

Spălatu Veaceslav. Cerere de chemare în judecată privind încasarea prejudiciului material produs în urma accidentului rutier

Spălatu Veaceslav. Cerere de chemare în judecată privind partajul averii comune

Spălatu Veaceslav. Cerere de chemare în judecată pentru desfacerea căsătoriei

Spălatu Veaceslav. Cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei

Roman Anatolie. Cerere cu privire la adoptarea acţiunilor de asigurare a acţiunii civile

Barbăneagră Alexei. Cerere privind încetarea procesului în pricina civilă

Palii Oleg. Cerere privind apartenenta documentelor Constatatoare de drepturi

Apeluri

Palii Oleg. Cerere de apel asupra hotărârii judecătoriei Anenii-noi

Spălatu Veaceslav. Cerere de apel împotriva hotărârii Judecătoriei buiucani mun.chişinău nr.2-14/10 din 10.04.2010

Alte cereri

Palii Oleg. Cerere pentru anexarea înscrisurilor la materialele cauzei

Barbăneagră Alexei. Cerere privind efectuarea expertizei psihiatrice

Spălatu Veaceslav. Cerere de strămutare a pricinii spre judecare cu respectarea normelor de competenţă excepţională

Contenciosul administrativ

Hotărârea plenului curţii supreme de justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ale legii Contenciosului administrativ nr.10 din 30.10.2009

Cereri prealabile

Nicoară Vasile. Cerere prealabilă împotriva întreprinderii de stat centrul resurselor informaţionale de stat „registru” şi a direcţiei de documentare a populaţiei

Cereri

Braşoveanu Dumitru. Cerere de chemare în judecată a comisiei electorale centrale

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind recunoaşterea nulităţii actului administrativ

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind revocarea actului administrativ (2)

Clima Igor. Cerere de chemare în judecată privind recunoaşterea nulităţii actului administrativ (3)

Nicoară Vasile. Cerere de chemare în instanţa de contencios administrativ privind anularea actului administrativ şi încasarea prejudiciului cauzat

Barbăneagră Alexei. Plângere în privinţa solicitantului de Azil (în ordinea art. 313 cod de procedură penală)

Barbăneagră Alexei. Cerere privind amânarea procesului în privinţa solicitantului de azil în conformitate cu art.208 din Codul de procedură penală

Palii Oleg. Cerere de chemare în judecată pentru anularea deciziei direcţiei refugiaţi şi acordarea statutului de refugiat

Barbăneagră Alexei. Cerere privind contestarea actului administrative

Barbăneagră Alexei. Cerere privind respingerea demersului privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arrest preventiv a solicitantului de azil

Palii Oleg. Recurs asupra hotărârii curţii de apel chişinău prin care a fost respinsă acţiunea pentru anularea deciziei a direcţiei principale pentru refugiaţi

Barbăneagră Alexei. Cerere de chemare în judecată pentru anularea actului administrativ de refuz în primirea documentelor pentru naturalizare a beneficiarului de protecţie umanitară

Recursuri

Braşoveanu Dumitru. Recurs al mişcării social-politice „acţiunea europeană”

Păduraru ion. Cerere de recurs asupra încheierii curţii de Apel chişinău din ___ privind scoaterea de pe rol a cererii de chemare în instanţa de contencios administrativ

Constantinov ana. Recurs împotriva deciziei curţii de apel Chişinău din 18 martie 2010

Pledoarii

Barbăneagră Alexei. Alocuţiunea avocatului în cauza m.v.a. împotriva consiliului de administrare al agenţiei naţionale pentru reglementare în energetică (anre)

Brasoveanu Dumitru. Pledoaria avocatului în cauza mişcarea social-politică „acţiunea europeană” împotriva comisiei electorale centrale

Barbăneagră Alexei. Teze cu privire la cererea de chemare în judecată a lui h.m. privind contestarea actului administrativ

Procedura specială

Braşoveanu Dumitru. Cerere privind stabilirea faptului de rudenie


Cauze penale

Hotărâri ale plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova

Privind sentinţa judecătorească nr.5 din 19.06.2006

Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale Nr.7 din 04.07.2005

Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de Apel nr.22 din 12.12.2005

Cu privire la judecarea recursului ordinar în cauza penală Nr.9 din 30.10.2009

Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale Nr.17 din 19.06.2000

Cu privire la unele chestiuni ce ţin de aplicarea de către Instanţele judecătoreşti a prevederilor articolului 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nr.8 din 30.10.2009

Notă informativă cu privire la hotărârile pronunţate de Cedo contra moldovei la sfîrşitul anului 2009 - anul 2010 pe marginea dosarelor economice cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale constituţiei republicii Moldova nr.2 din 30.01.1996

Cereri

Constantinov Ana. Cerere de liberare de răspundere penală potrivit prevederilor art.217 alin.(5) cp RM

Spălatu Veaceslav. Cerere privind înlocuirea măsurii preventive

Recursuri

Mărgineanu Iurie. Recrs asupra sentinţei din 16.06.2006 pronunţate de judecătoria străşeni şi asupra deciziei curţii de apel chişinău din 5.10.2006

Nicoară Vasile. Recurs asupra încheierii judecătoriei din 29.08.2008 privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest pe un termen de 10 zile în privinţa lui m.d. şi asupra Încheierii prin care a fost respins demersul privind eliberarea persoanei în legătură cu expirarea termenului de reţinere

Spălatu Veaceslav. Recurs împotriva deciziei curţii de apel din 27.02.2010 în dosarul penal nr.1a-11/2010

Recursuri în anulare

Munteanau petru. Recurs în anulare

Ulianovschi Gheorghe. Recurs în anulare (în baza art.452 şi Art.453 alin.2 cpp RM) împotriva încheierii judecătorului de Instrucţie al judecătoriei sect.centru, mun.chişinău din 24 Martie 2008 în cauza penală de învinuire a lui k.m. în baza Art.46, 217/1 alin.(4) lit.b) şi d) cp RM

Ulianovschi Gheorghe. Recurs în anulare în ordinea prevăzută de art.425 cpp

Ulianovschi Gheorghe. Recurs în anulare în ordinea prevăzută de art.452 cpp rm (1)

Ulianovschi Gheorghe. Recurs în anulare în ordinea prevăzută de art.452 cpp rm (2)

Alte cereri

Barbăneagră Alexei. Referinţă la apelul declarat de procuror împotriva sentinţei judecătoriei din 19.03.2010 în privinţa lui c.m.i.

Nicoară Vasile. Cerere formulată în baza art.345 alin.(4), p.3; 350; 332 alin.(1); 275 p.9); 274 alin.(2); 28 cpp privind încetarea procesului penal

Nicoară Vasile. Demers privind ridicarea excepţiei de Neconstituţionalitate

Barbăneagră Alexei. Referinţă asupra cererii de apel înaintate de procuror împotriva sentinţei judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 28.01.200

Pledoarii

Alexei barbăneagră. Independenţa justiţiei, triumful adevărului şi al legii în cauze administrative

Alexei barbăneagră. Pledoaria avocatului în cauza penală de învinuire a lui c.m.i. în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.327 alin.(2) lit. C), 328 alin.(3) lit a),d), 332 alin.(1) cp

Nicoară Vasile. Pledoarie în cadrul dosarului penal privind învinuirea lui a.v. în comiterea infracţiunii prevăzute de Art.264 alin.(3) lit.a) cp

Ursu Nicolae. Teze pentru dezbateri judiciare în cauza penală V.ş. şi alţii

Barbăneagră Alexei. Teze din pledoaria susţinută în instanţa de judecată în cauza penală de învinuire a m.i. în săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art.328 alin.(1), 332 alin.(1) şi Art.329 cp RM

 

Cauze administrative

Hotărâri ale plenului Curţii Supreme de Justiţie a republicii Moldova

Cu privire la aplicarea sancţiunilor administrative de către Instanţele judecătoreşti nr.22 din 10.07.1997

Cu privire la practica aplicării legislaţiei penale şi administrative privind protecţia consumatorilor nr.23 din 10.07.1997

Despre practica judiciară în cauzele privind contrabanda şi contravenţiile administrative vamale nr.19 din 10.07.1997

Cu privire la practica aplicării unor prevederi ale Articolului 162 din codul cu privire la contravenţiile administrative referitor la răspunderea pentru desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător nr.5 din 15.02.1999

Cereri

Mancevschi Oleg. Contestaţie împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie

Mancevschi Oleg. Contestaţia împotriva deciziei cu privire la Contravenţie

Ulianovschi Gheorghe. Plângere în ordinea prevăzută de Art.281 cca

Recursuri

Mancevschi Oleg. Recurs în cauză contravenţională (nr.4d-2623/10)

Mancevschi Oleg. Recurs în cauza contravenţională (nr.4p-46/09)

Spălatu Veaceslav. Recurs împotriva hotărârii Nr.4c-201/09 din 10.11.2009


Sesizări ale Curţii Constituţionale

Sesizare privind constituţionalitatea unei sintagme din alin.(6) Art.63 din codul de procedură penală, la demersul judecătoriei Sect. Botanica, mun. Chişinău în legătură cu soluţionarea Plângerii depuse în ordinea art.313 din cpp în cauza lui ţ.s


Modele de cereri de adresare la cedo

Nagacevschi Vitalie. Cerere prezentată în conformitate cu Articolul 34 al convenţiei europene pentru apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu Articolele 45 şi 47 ale regulamentului cedo (1)

Nagacevschi Vitalie. Cerere în temeiul articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale amendată de protocolul 11 (1)

Nagacevschi Vitalie. Cerere prezentată în conformitate cu Articolul 34 al convenţiei europene pentru apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu Articolele 45 şi 47 ale regulamentului cedo (2)

Nagacevschi Vitalie. Cerere în temeiul articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale amendată de protocolul 11 (2)

Nagacevschi Vitalie. Cerere în temeiul articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale amendată de protocolul 11 (3)

Nagacevschi Vitalie. Cerere prezentată în conformitate cu Articolul 34 al convenţiei europene pentru apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu Articolele 45 şi 47 ale regulamentului cedo (3)

Nagacevschi Vitalie. Cerere în temeiul articolului 34 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale amendată de protocolul 11 (4)

Nagacevschi Vitalie. Cerere prezentată în conformitate cu Articolul 34 al convenţiei europene pentru apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu Articolele 45 şi 47 ale regulamentului cedo (4)

Barbăneagră Alexei. Cerere prezentată în conformitate cu Articolul 34 al convenţiei europene pentru apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu Articolele 45 şi 47 ale regulamentului cedo (5)

 

Inapoi