Articolul 7. Legislaţia civilă şi tratatele internaţionale

Dacă prin tratatul  internaţional  la  care Republica  Moldova  este parte  sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de legislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.
 
1.Scopul acestei norme este de a stabili reguli cu privire la corelaţia dintre legislaţia civilă şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
2.În conformitate cu art. 7 în cazul în care vor exista contradicţii între tratatele internaţionale la care este parte Republica Moldova şi legislaţia civilă se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional. Această normă este în concordanţă cu art. 8 al Constituţiei Republicii Moldova care prevede că Republica Moldova se obligă să respecte tratatele internaţionale. 
3.Noţiunea de tratat internaţional este definită în art. 1 al Legii 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova  care prevede că prin tratat internaţional trebuie înţeles „orice  acord  încheiat în  scris  de  către Republica  Moldova,  destinat a produce efecte juridice şi  guvernat  de normele  dreptului internaţional, perfectat fie într-un instrument unic, fie în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa  particulară  (tratat,  acord, convenţie, act general, pact,  memorandum, schimb  de note, protocol, declaraţie, statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate avînd valoare juridică egală”.  
4.În conformitate cu art. 3 al Legii 595/1999 există trei categorii de tratate internaţionale: a) tratatele interstatale care se încheie în numele Republicii Moldova; b) tratatele interguvernamentale, care se încheie în numele Guvernului Republicii Moldova; şi c) tratate interdepartamentale, care se încheie în numele ministerelor sau departamentelor Republicii Moldova. Indiferent de organul în numele căruia a fost încheiat tratatul internaţional parte a acestuia este Republica Moldova şi în cazurile în care vor exista contradicţii între tratatele din oricare categorie şi legislaţia civilă se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.
5.Tratatele internaţional devin obligatorii pentru Republica Moldova în rezultatul exprimării consimţămîntului de a fi legat printr-un tratat internaţional. Conform art. 4 alin. (1) al Legii 595/1999 consimţămîntul de a fi legat printr-un tratat internaţional se exprimă prin „...semnare, schimbul instrumentelor care constituie un tratat internaţional, ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la acesta ori prin oricare alt mijloc convenit de confirmare formală a consimţămîntului”. Trebuie de avut în vedere că în conformitate cu art. 16 alin. (1) al Legii 595/1999 un tratat internaţional sau o parte a acestuia se poate aplica în mod provizoriu chiar înainte de intrarea în vigoare acestuia. 
6.La aplicarea tratatelor internaţionale trebuie ţinut cont de faptul că acestea intră în vigoare pentru Republica Moldova în conformitate cu modul şi termenele stabilite de tratat sau cu acordul comun al părţilor (art. 18 alin. (1) al Legii 595/1999). Deci în acest caz nu sînt aplicate regulile cu privire la intrarea în vigoare a legilor şi în special regula cu privire la inexistenţa legilor nepublicate în mod oficial. În conformitate cu art. 30 alin. (1) al Legii 595/1999 tratatul internaţional trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial în termen ce nu depăşeşte 15 zile de la data intrării în vigoare. Nepublicarea tratatului internaţional nu afectează însă valabilitatea acestuia. În conformitate cu art. 27 al Convenţiei cu privire la dreptul tratatelor, încheiată la Viena la 23 mai 1969  o parte a unui tratat internaţional nu poate invoca dispoziţii ale dreptului intern pentru a justifica refuzul de a aplica un tratat internaţional. 
7.În conformitate cu art. 8 alin (2) al Constituţiei Republicii Moldova prevede că „intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd  dispoziţii  contrare  Constituţiei  va  trebui precedată de o revizuire a acesteia”. Art. 22 alin. (2) al Legii 595/1999 prvede că tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, recunoscute de Curtea Constituţională ca incompatibile cu Constituţia Republicii Moldova, nu sînt puse în vigoare şi nu sînt aplicabile. Prin decizia nr. 5 din 24 noiembrie 2002 privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Tratatului între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat şi a Protocolului adiţional la Tratat, semnate la Kiev la 18 august 1999  curtea Constituţională s-a pronunţat că nici Constituţia Republicii Moldova şi nici Legea 595/1999 nu prevăd efectele juridice ale unui tratat internaţional intrat în vigoare şi declarat neconstituţional. În aceste condiţii Curtea Constituţională consideră că în cazul în care nu a avut loc revizuirea Constituţiei tratatul internaţional intrat în vigoare devine executoriu. Din această poziţie a Curţii Constituţionale rezultă că în cazul în care vor exista contradicţii între un tratat internaţional care a intrat în vigoare pentru Republica Moldova şi Constituţia Republicii Moldova se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.
8.La aplicarea tratatelor internaţionale trebuie de ţinut cont de faptul că în conformitate cu art. 21 al Legii 595/1999 interpretarea tratatului internaţional trebuie efectuată „...în conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional, astfel încît să se evite eventualele contradicţii dintre prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi dispoziţiile tratatului”. Este de menţionat că interpretarea tratatului internaţional trebuie să fie făcută ţinînd cont de voinţa tuturor părţilor la tratat. În cazul în care între părţile tratatului există contradicţii, poziţia părţii moldoveneşti faţă de interpretarea tratatului internaţional se determină ţinînd cont de opinia ministerelor şi departamentelor, de atribuţiile cărora ţine obiectul tratatului, precum şi opinia Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Inapoi