Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni

 

1. DEMOCRAȚIA ȘI DREPTURILE OMULUI

1.1. DEMOCRAȚIA

1.1.1. Ce este democrația?

1.1.2. Care sunt principiile unei guvernări democratice?

1.1.3. Acte normative şi surse utile de informație

 

1.2. DREPTURILE OMULUI – DE CE ESTE BINE SĂ LE CUNOAȘTEM?

1.2.1. Ce reprezintă drepturile omului?

1.2.2. Constituția Republicii Moldova și drepturile garantate

1.2.3. Principalele tratate internaționale la care Republica Moldova este parte

1.2.4. Mecanisme de apărare a drepturilor omului

1.2.5. Convenția și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului

1.2.6. Acte normative și surse utile de informație

 

1.3. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA PROCESUL DECIZIONAL

1.3.1. De ce este important să ne implicăm în luarea deciziilor?

1.3.2. Cum are loc participarea cetățenilor la procesul decizional?

1.3.3. Participarea la guvernare la nivel central

1.3.4. Participarea la guvernare la nivel local

1.3.5. Acte normative și surse utile de informație

 

1.4. ACCESUL LA INFORMAŢIE

1.4.1. Ce reprezintă informațiile oficiale?

1.4.2. Care este procedura pentru a obține informaţii oficiale?

1.4.3. Cum ne apărăm dreptul la informație?

1.4.4. Acte normative și surse utile de informație

 

1.5. ALEGERI

1.5.1. De ce este importantă participarea la alegeri?

1.5.2. Principiile participării la alegeri

1.5.3. Tipurile de alegeri

1.5.4. Listele electorale. Soluțiile în cazul în care persoana nu este înscrisă în listele electorale

1.5.5. Procedura de votare

1.5.6. Contestațiile alegătorilor

1.5.7. Acte normative și surse utile de informație

 

1.6. SOCIETATEA CIVILĂ

1.6.1. Rolul societăţii civile

1.6.2. Asociațiile obștești

1.6.3. Activitatea de voluntariat

1.6.4. Acte normative și surse utile de informație

 

2. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE SISTEMUL JURIDIC AL REPUBLICII MOLDOVA

2.1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE LEGI ȘI ALTE ACTE NORMATIVE

2.1.1. Ce este legea?

2.1.2. Ce este un act normativ subordonat legii?

2.1.3. De ce sunt necesare legile într-o societate democratică?

 

2.2. ELABORAREA LEGILOR ȘI CATEGORIILE DE LEGI

2.2.1. Cine adoptă legile în Republica Moldova

2.2.2. Cum se elaborează și se adoptă o lege?

2.2.3. Categoriile de legi

2.2.3.1. Constituţia și legile constituţionale

2.2.3.2. Legile organice

2.2.3.3. Legile ordinare

 

2.3. ACŢIUNEA LEGII ȘI A ACTELOR NORMATIVE SUBORDONATE LEGII

2.3.1. De când și până când acţionează o lege?

2.3.2. Asupra cui acţionează o lege?

2.3.3. Cum acţionează un act normativ subordonat legii?

 

2.4. APLICAREA LEGII

2.4.1. Cum se implementează în viaţa cotidiană o lege?

2.4.2. Cine aplică legea?

2.4.3. Cum se aplică legea?

2.4.4. Supremaţia legii. Cum procedăm dacă un act normativ subordonat legii contravine legii?

2.4.5. Cum procedăm dacă lipsește o lege sau dacă aceasta este incompletă?

2.4.6. Asigurarea respectării legii

 

2.5. ASISTENŢA JURIDICĂ. CINE ȘI CUM O ACORDĂ?

2.5.1. Avocatul

2.5.1.1. Când ai nevoie de un avocat?

2.5.1.2. Unde găsești un avocat?

2.5.1.3. Relaţiile avocatului cu clientul

2.5.2. Asistenţa juridică gratuită, garantată de stat

2.5.2.1. Ce este asistenţa juridică garantată de stat?

2.5.2.2. Asistenţa juridică primară

2.5.2.3. Asistenţa juridică calificată, garantată de stat

2.5.3. Organizarea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat

2.5.4. Cine mai acordă asistenţă juridică gratuită?

 

3. OMUL ȘI ADMINISTRAŢIA DE STAT

3.1. PARLAMENTUL

3.1.1. Atribuţiile Parlamentului

3.1.2. Colaborarea Parlamentului cu alte instituţii ale statului

3.1.3. Cum puteţi să contribuiți la activitatea Parlamentului?

3.1.4. Surse de informaţii recomandate

 

3.2. PREȘEDINTELE REPUBLICII

3.2.1. Atribuţiile și competenţa Președintelui Republicii

3.2.2. Cum puteţi contribui la activitatea Președintelui Republicii?

3.2.3. Surse de informaţii recomandate

 

3.3. GUVERNUL ȘI ALTE AUTORITĂŢI CENTRALE

3.3.1. Atribuţiile și componenţa Guvernului

3.3.2. Ministerul Economiei

3.3.3. Ministerul Justiţiei

3.3.4. Ministerul Construcţiilor și Dezvoltării Regionale

3.3.5. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

3.3.6. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei

3.3.7. Ministerul Sănătăţii

3.3.8. Surse de informaţii recomandate

 

3.4. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

3.4.1. Primarul

3.4.2. Consiliul local

3.4.3. Comisiile administrative

3.4.4. Secretarul consiliului local

3.4.5. Consiliul raional

3.4.6. Președintele raionului

3.4.7. Transparenţa în activitatea administraţiei publice locale

3.4.8. Surse de informaţii recomandate

 

3.5. CONTESTAREA ACTELOR ADOPTATE DE ADMINISTRAŢIA DE STAT (NIVEL LOCAL, RAIONAL ȘI CENTRAL)

3.5.1. Care acte ale administraţiei publice pot fi contestate?

3.5.2. Care este procedura de contestare a actelor administrative?

 

3.6. POLIŢIA

3.6.1. Structura și atribuţiile poliţiei

3.6.2. Aplicarea forţei, a mijloacelor speciale și a armei de foc

3.6.3. Cum pot fi sesizate încălcările poliţiștilor?

3.6.4. Răspunderea disciplinară și penală a poliţiei

3.6.5. Acte normative și bibliografie utilă

 

3.7. PROCURATURA

3.7.1. Structura și atribuţiile procurorului

3.7.2. Statutul și etica procurorului

3.7.3. Consiliul Superior al Procurorilor

3.7.4. Răspunderea procurorului

3.7.5. Acte normative și bibliografie utilă

 

3.8. ORGANIZAREA JUSTIŢIEI

3.8.1. Cum se înfăptuiește justiţia?

3.8.2. Statutul și etica judecătorului

3.8.3. Consiliul Superior al Magistraturii

3.8.4. Răspunderea judecătorilor

3.8.5. Acte normative și bibliografie utilă

 

3.9. NOTARUL

3.9.1. Atribuţiile notarului

3.9.2. Răspunderea notarului

3.9.3. Acte normative și bibliografie utilă

 

3.10. CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA. AVOCATUL PARLAMENTAR

3.10.1. Atribuţiile avocatului parlamentar

3.10.2. Avocatul pentru protecţia drepturilor copilului

3.10.3. Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii

3.10.4. Acte normative și bibliografie utilă

 

3.11. CETĂŢENIA ȘI ACTELE DE IDENTITATE

3.11.1. Cetăţenia

3.11.2. Actele de identitate

3.11.3. Ieșirea și intrarea în ţară

3.11.4. Aflarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova

3.11.5. Acte normative și bibliografie utilă

 

4. DREPTUL DE PROPRIETATE

4.1. PROPRIETATEA PUBLICĂ

4.1.1. Dreptul cetăţenilor de a folosi bunurile cu destinaţie public (care nu pot fi privatizate)

4.1.1.1. Clădirile și terenurile cu destinaţie publică

4.1.1.2. Pășunile și fâneţele publice

4.1.1.3. Sursele publice de apă (obiectivele acvatice)

4.1.1.4. Pădurile (fondul silvic)

4.1.1.5. Subsolul și resursele naturale

4.1.2. Dreptul cetăţenilor de a privatiza și a primi în folosinţă (locaţiune) bunurile publice

4.1.2.1. Privatizarea terenurilor aferente

4.1.2.2. Transmiterea bunurilor publice în folosinţă prin locaţiune

 

4.2. PROPRIETATEA PRIVATĂ

4.2.1. Casa de locuit cu teren aferent în localităţile rurale

4.2.1.1. Obţinerea în proprietate a terenurilor ocupate de case, anexe gospodărești și grădini

4.2.1.2. Atribuirea terenurilor noi pentru construcţia caselor de locuit

4.2.1.3. Construcţia/reconstrucţia casei de locuit

4.2.2. Terenul agricol (cota de teren echivalent)

4.2.2.1. Dreptul de proprietate asupra terenului agricol (cota de teren echivalent)

4.2.2.2. Drepturile și obligaţiile proprietarului de teren agricol

4.2.2.3. Reamplasarea/consolidarea terenurilor agricole

4.2.3. Bunuri agricole privatizate (cota-parte valorică)

4.2.3.1. Obţinerea și confirmarea dreptului de proprietate asupra cotei-părţi valorice

4.2.3.2. Folosirea bunurilor agricole comune atribuite la cota-parte valorică

4.2.4. Animalele domestice

 

4.3. DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN POSESIUNE ÎNDELUNGATĂ ȘI ÎN ALTE CAZURI SPECIFICE

4.3.1. Dobândirea dreptului de proprietate prin deţinerea (posesiunea) îndelungată a unui bun

4.3.2. Dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului fără stăpân (ocupaţiune) și asupra bunului găsit

 

4.4. ÎNREGISTRAREA BUNURILOR IMOBILE

4.4.1. Registrul bunurilor imobile și sistemul organelor cadastrale

4.4.1.1. Registrul bunurilor imobile

4.4.1.2. Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru

4.4.1.3. Registratorul din cadrul Întreprinderea de Stat „Cadastru”

4.4.1.4. Registratorul din cadrul oficiului cadastral teritorial

4.4.2. Înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra bunurilor immobile

4.4.2.1. Înregistrarea primară a caselor de locuit și a terenurilor în localităţile rurale

4.4.2.2. Înregistrarea modificărilor în registrul bunurilor imobile

4.4.2.3. Taxe/tarife pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale

 

4.5. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE VECINILOR

4.5.1. Stabilirea și respectarea hotarului între terenurile învecinate

4.5.2. Drepturi legate de construcţiile ridicate pe terenurile învecinate

4.5.3. Arborii si plantaţiile de pe terenurile învecinate

4.5.4. Folosirea apelor

4.5.5. Influenţa de la miros, funingine, fum, zgomot etc.

4.5.6. Dreptul de trecere prin terenul vecin

4.5.7. Încălcarea hotarului la ridicarea construcţiilor pe două terenuri învecinate

 

4.6. ÎNCETAREA (PIERDEREA) DREPTULUI DE PROPRIETATE. APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE. RĂSPUNDEREA PROPRIETARULUI

4.6.1. Încetarea (pierderea) dreptului de proprietate

4.6.1.1. Încetarea dreptului de proprietate din voinţa proprietarului

4.6.1.2. Încetarea dreptului de proprietate fără voia proprietarului

4.6.1.3. Încetarea dreptului de proprietate prin rechiziţie, confiscare, expropriere

4.6.1.4. Gajul bunurilor

4.6.1.5. Sechestrul și vânzarea (înstrăinarea) bunurilor în legătură cu datoriile proprietarului

4.6.2. Apărarea dreptului de proprietate

4.6.2.1. Dreptul proprietarului de a cere întoarcerea bunului său (revendicarea)

4.6.2.2. Dreptul proprietarului de a cere încetarea acţiunilor ce împiedică folosirea bunului

4.6.2.3. Dreptul victimelor represiunilor politice la restituirea bunurilor confiscate

4.6.2.4. Dreptul proprietarului de a cere compensarea daunelor cauzate bunurilor sale

4.6.2.5. Răspunderea proprietarului/posesorului pentru daunele cauzate de bunurile sale

 

5. CONTRACTE

5.1. NOŢIUNI DESPRE ACTE JURIDICE ȘI CONTRACTE

5.1.1. Cine și când este în drept să încheie un contract

5.1.2. Condiţiile de legalitate/valabilitate

5.1.3. Procura și Reprezentarea

5.1.3.1. Reprezentarea

5.1.3.2. Procura

 

5.2. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.2.1. Ce este important să se cunoască despre contractul de vânzare-cumpărare (elementele contractului de vânzare-cumpărare)

5.2.1.1. Părţile contractului de vânzare-cumpărare

5.2.1.2. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare (ce putem vinde și cumpăra)

5.2.1.3. Preţul contractului de vânzare-cumpărare (arvuna, plata înainte, plata după) și cine achită cheltuielile de vânzare a unui bun

5.2.1.4. În ce formă putem încheia un contract de vânzare-cumpărare (recipisa, forma verbală, forma scrisă, forma autentică etc.)

5.2.2. Ce este important să se cunoască la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare

5.2.2.1. Cum are loc predarea-primirea bunului și verificarea acestuia

5.2.2.2. Respectarea condiţiilor ce țin de cantitatea și calitatea bunurilor, termenul de garanţie și termenul de valabilitate

5.2.2.3. Condiţiile cu privire la ambalaj, asortiment

5.2.2.4. Dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului cumpărat

5.2.3. Tipurile contractului de vânzare-cumpărare

5.2.4. Conflictele legate de contractul de vânzare-cumpărare

 

5.3. SCHIMBUL

5.3.1. Diferenţierea contractului de schimb de instituţia preschimbării și de operaţiunea de schimb valutar; coraportul contractului de schimb cu contractul de barter; legătura contractului de schimb cu contractul de vânzare-cumpărare

5.3.2. Ce este sulta

5.3.3. Cine suportă cheltuielile contractuale în cazul schimbului

5.3.4. Momentul trecerii dreptului de proprietate a bunurilor schimbate (condiţii specifice)

5.3.5. Tipurile contractului de schimb

5.3.6. Conflictele ce decurg din relaţiile contractuale de schimb

 

5.4. DONAŢIA

5.4.1. Ce este donaţia (forma contractului, tipurile de donaţie)

5.4.2. Cine nu este în drept să primească o donaţie

5.4.3. Donaţia cu condiţie

5.4.4. Anularea donaţiei și efectele acesteia

5.4.4.1. Anularea donaţiei pentru cazuri de comportament neadecvat cu donatorul și rudele acestuia

5.4.4.2. Anularea în caz de înrăutăţire a situaţiei financiare a donatorului ca rezultat al efectuării donaţiei

5.4.4.3. Anularea în caz că nu s-a îndeplinit condiţia pusă de donator

 

5.5. ÎNSTRĂINAREA UNUI BUN CU CONDIŢIA ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ

5.5.1. Ce reprezintă contractul de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă (forma contractului)

5.5.2. Relaţiile dintre părţile contractului de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă

5.5.3. Când poate înceta contractul de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă și care sunt rezultatele încetării acestui contract

 

5.6. ARENDA, LOCAŢIUNEA, LEASINGUL

5.6.1. Noţiuni generale. Diferenţa dintre locaţiune, arendă și leasing

5.6.2. Contractul de locaţiune

5.6.3. Contractul de închiriere a spaţiului locativ

5.6.4. Contractul de arendă a bunurilor și terenurilor agricole

5.6.4.1. Ce putem transmite sau prelua în arendă

5.6.4.2. Relaţiile în cadrul contractului de arendă

5.6.4.3. Forma contractului, consecinţele nerespectării formei

5.6.4.4. Modificarea, încetarea arendei și efectele acesteia

5.6.5. Contractul de leasing

5.6.6. Acte normative de referinţă

 

5.7. ÎMPRUMUTUL

5.7.1. Forma contractului, tipurile de împrumut (împrumut fără bani,împrumutul cu bani)

5.7.2. Obligaţiile părţilor și efectele nerespectării acestora

 

5.8. CONTRACTE BANCARE

5.8.1. Creditul bancar

5.8.2. Depozitul bancar

5.8.3. Acte normative de referinţă:

 

5.9. ASIGURĂRILE

5.9.1. Asigurările obligatorii

5.9.1.1. Tipurile asigurărilor obligatorii (AORC, asig. medicală)

5.9.1.2. Accidentele rutiere și asigurarea

5.9.2. Asigurarea la dorinţă (facultativă)

5.9.3. Acte normative de referinţă

 

5.10. COMODATUL

5.10.1. Ce este comodatul

5.10.2. Care sunt condiţiile contractului de comodat

5.10.3. Cine și când poate desface un contract de comodat

 

5.11. CONTRACTUL DE SOCIETATE CIVILĂ

5.11.1. Ce reprezintă contractul de societate civilă

5.11.2. Relaţiile principale în cadrul contractului de societate civilă

5.11.3. Desfacerea contractului de societate civilă, efectele – dizolvarea societăţii civile

 

6. CONSUMATORII – DREPTURI ȘI OBLIGAŢII

6.1. NOŢIUNI PRINCIPALE

 

6.2. CE DREPTURI AVEM ÎN CALITATE DE CONSUMATORI?

6.2.1. Înlocuirea bunurilor cu alte bunuri de calitate corespunzătoare

6.2.1.1. Produsele alimentare

6.2.1.2. Produsele nealimentare

6.2.2. Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului (executare a lucrării)

6.2.3. Depistarea unor deficienţe la marfa procurată

 

6.3. PARTICULARITĂŢILE UNOR CONTRACTE CU PARTICIPAREA CONSUMATORULUI

6.3.1. Contractul de antrepriză

6.3.1.1. Antrepriza în construcţii

6.3.1.2. Contractul de deservire curentă a cetăţenilor

6.3.2 Contractul de transport de călători și bagaje

6.3.2.1. Condiţiile de prezentare a pretenţiilor

6.3.3. Contractul de prestări servicii

6.3.4. Contractul de servicii turistice

 

6.4. CUM PROCEDĂM ÎN CAZ CĂ NI SE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE CONSUMATOR

6.4.1. Termenul în care ne putem adresa, ce urmează să cerem ca rezultat al acestei adresări

6.4.2. Repararea prejudidciului (daunei) cauzat

 

6.5. ORGANELE ÎMPUTERNICITE SĂ APERE DREPTURILE CONSUMATORILOR

 

6.6. ÎNAINTAREA RECLAMAŢIILOR (PRETENŢIILOR) ȘI SOLUŢIONAREA DISPUTELOR APĂRUTE

6.6.1. Cum depunem/expediem reclamaţiile

6.6.2. Soluţionarea amiabilă

6.6.3. Soluţionarea litigiului în instanţa de judecată (proces judiciar)

 

6.7. LISTA ACTELOR NORMATIVE RECOMANDATE

 

6.8. INFORMAŢII UTILE

 

7. MOȘTENIREA

7.1. CE ESTE MOȘTENIREA ȘI CINE POATE FI MOȘTENITOR

7.1.1. Noţiuni generale

7.1.2. Moștenitorii testamentari

7.1.2.1. Tipurile de testament

7.1.2.2. Întocmirea unui testament

7.1.2.3. Cum anulăm sau modificăm un testament întocmit deja

7.1.3. Moștenitorii legali

7.1.3.1. Clasele

7.1.4. Reprezentarea succesorală

7.1.5. Moștenirea vacantă

7.1.6. Moștenitorii nedemni

 

7.2. TRANSMITEREA MOȘTENIRII

7.2.1. Acceptarea sau renunţarea la moștenire

7.2.2. Opţiunea succesorală (dreptul moștenitorilor de a alege acceptarea sau renunţarea la moștenire)

7.2.3. Locul unde putem accepta sau renunţa la moștenire

7.2.4. Obţinerea certificatului de moștenitor

7.2.4.1. Acte necesare pentru obţinerea certificatului de moștenitor

7.2.4.2. Taxe și plăţi pentru obţinerea certificatului de moștenitor

 

7.3. CUM SE ÎMPARTE MOȘTENIREA ȘI OBLIGAŢIILE MOȘTENITORILOR

7.3.1. Împărţirea moștenirii

7.3.1.1. Rezerva succesorală

7.3.1.2. Răspunderea pentru datoriile (obligaţiile) decedatului (defunctului)

 

7.4. LISTA ACTELOR NORMATIVE RECOMANDATE

 

7.5. CAZURI PRACTICE

 

7.6. MODELE DE ACTE

 

8. DREPTUL FAMILIEI

8.1. CĂSĂTORIA

8.1.1. Ce este căsătoria

8.1.1.1. Caracterul civil

8.1.1.2. Caracterul religios

8.1.1.3. Concubinajul

8.1.2. Cum se încheie o căsătorie

8.1.2.1. Condiţii de fond

8.1.2.2. Condiţii de formă

8.1.3. Drepturile și obligaţiile personale ale soţilor

8.1.4. Regimul legal al bunurilor soţilor

8.1.4.1. Bunurile personale

8.1.4.2. Bunurile comune

8.1.4.3. Determinarea părţilor din proprietatea comună a soţilor în caz de împărţire a bunurilor

8.1.4.4. Actele de posedare, folosinţă și dispunere asupra bunurilor comune

8.1.4.5. Sumele economisite și depuse la bancă

8.1.4.6. Locuinţa construită ori cumpărată pe credit

8.1.4.7. Construcţii efectuate de unul dintre soţi pe terenul proprietate comună

8.1.4.8. Construcţiile efectuate de soţi pe terenul unuia dintre ei

8.1.4.9. Construcţii efectuate de soţi pe terenul proprietate a unui terţ

8.1.5. Regimul bunurilor dobândite de concubini

8.1.6. Contractul matrimonial

 

8.2. ÎNCETAREA CĂSĂTORIEI

8.2.1. Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă

8.2.2. Desfacerea căsătoriei în instanţa de judecată

8.2.2.1. Procedura divorţului

8.2.2.2. Persoanele care pot introduce acţiunea de divorţ

8.2.2.3. Cererea de divorţ. Cereri accesorii

8.2.2.4. Efectele divorţului

8.2.2.5. Cui este încredinţat copilul în urma divorţului?

8.2.2.6. Cine datorează pensie de întreţinere și cum se stabilește aceasta

8.2.3. Momentul încetării căsătoriei

8.2.4.Declararea nulităţii căsătoriei

 

8.3. RAPORTURILE JURIDICE DINTRE PĂRINŢI ȘI COPII

8.3.1. Atestarea provenienţei copilului

8.3.1.1. Stabilirea maternităţii și paternităţii

8.3.1.2. Ce avantaje aduce stabilirea paternităţii

8.3.2. Drepturile copiilor minori

8.3.3. Drepturile și obligaţiile părinţilor

8.3.3.1. Decăderea din drepturile părintești

8.3.4. Obligaţia de întreţinere a membrilor familiei

8.3.4.1. Contractul privind plata pensiei de întreţinere

8.3.4.2. Modul de încasare și de plată a pensiei de întreţinere

8.3.4.3. Determinarea restanţei la pensia de întreţinere

8.3.5. Răspunderea pentru cauzarea de daune de către un minor

 

8.4. PROTECŢIA COPIILOR RĂMAȘI FĂRĂ OCROTIRE PĂRINTEASCĂ

8.4.1. Copilul declarat judecătorește abandonat

8.4.2. Adopţia

8.4.2.1. Copiii care pot fi adoptaţi

8.4.2.2. Persoanele care au dreptul de adopţie

8.4.2.3. Procedura adopţiei

8.4.3. Tutela și curatela

8.4.3.1. Persoanele care pot fi numite tutori sau curatori

8.4.3.2. Plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi și cei aflaţi sub tutelă/curatelă

 

8.5. VIOLENŢA ÎN FAMILIE

8.5.1. Subiecţii violenţei în familie

8.5.2. Apărarea drepturilor victimei

8.5.2.1. Ordonanţa de protecţie-măsură de protecţie stabilită de lege

 

8.6. RAPORTURILE FAMILIALE CU ELEMENT STRĂIN

8.6.1. Încheierea căsătoriei cu cetăţenii străini în Republica Moldova. Încheierea căsătoriei în afara hotarelor Republicii Moldova

8.6.2. Desfacerea căsătoriei cu cetăţenii străini. Desfacerea căsătoriei în afara hotarelor Republicii Moldova.

8.6.3. Transcrierea actelor de stare civilă

 

8.7. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ

 

8.8. INFORMAŢII UTILE

 

9. DREPTUL MUNCII

9.1. CE TREBUIE SĂ ȘTIŢI DESPRE DREPTUL LA MUNCĂ ȘI DREPTUL MUNCII ÎN GENERAL?

9.1.1. În ce constă dreptul la muncă?

9.1.2. Care este legislaţia care reglementează dreptul muncii?

9.1.3. Prin ce se deosebesc raporturile juridice de muncă de alte raporturi care au la bază prestația unei munci

 

9.2. CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEŢI DESPRE SUBIECTELE DREPTULUI MUNCII?

9.2.1. Cine este salariatul?

9.2.2. Ce este specific pentru salariaţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani?

9.2.3. Care sunt drepturile și obligaţiile de bază ale salariatului?

9.2.4. Cine este angajatorul?

9.2.5. Care sunt drepturile și obligaţiile de bază ale angajatorului?

9.2.6. Ce reprezintă sindicatele?

9.2.7. Ce reprezintă patronatele?

 

9.3. CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI DESPRE OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ȘI PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ?

9.3.1. În ce constă ocuparea forţei de muncă?

9.3.2. Care sunt subiecții care se ocupă cu procesul de organizare a activităţii de ocupare a forţei de muncă?

9.3.3. Cine este șomerul?

9.3.4. Care sunt condiţiile pentru a beneficia de ajutorul de șomaj?

9.3.5. Ce este ajutorul de șomaj, cât și cum se acordă?

9.3.6. Care este perioadă de acordare a ajutorului de șomaj?

 

9.4. CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEŢI DESPRE CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ?

9.4.1. Ce este un contract individual de muncă?

9.4.2. Cum se încheie un contract individual de muncă?

9.4.3. Care sunt actele necesare pentru angajarea în câmpul muncii?

9.4.4. Ce este carnetul de muncă și ce conţine acesta?

9.4.5. Cum se perfectează angajarea în câmpul muncii a unui salariat?

9.4.6. Care este termenul pentru care se încheie contractul individual de muncă?

9.4.7. Cum trebuie să procedeze persoana în cazul în care a fost refuzată nemotivat în angajare?

9.4.8. Ce este perioada de probă?

9.4.9. Care este termenul de probă?

9.4.10. În ce cazuri se interzice aplicarea perioadei de probă?

9.4.11. Care este conţinutul contractului individual de muncă?

9.4.12. Ce trebuie să știi despre modificarea tii despre modificarea contractului individual contractului individual de muncă?

9.4.13. În ce cazuri poate ave loc transferul la un alt loc de muncă?

9.4.14. Ce nu se consideră transfer la un alt loc de muncă?

9.4.15. Ce trebuie să se cunoască despre detașare și deplasare în interes de serviciu?

9.4.16. În ce constă suspendarea contractului individual de muncă?

9.4.17. În ce constă încetarea contractului individual de muncă?

9.4.18. În ce cazuri are loc încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa angajatorului și salariatului?

9.4.19. În ce cazuri are loc încetarea contractului individual de muncă la iniţiativa salariatului (demisia)?

9.4.20. În ce cazuri are loc încetarea contractului individual de muncă la iniţiativa angajatorului (concedierea)?

 

9.5. CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI DESPRE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ?

9.5.1. Ce reprezintă contractul colectiv de muncă?

9.5.2. Ce poate conţine un contract colectiv de muncă?

9.5.3. Pe ce termen se încheie contractul colectiv de muncă?

9.5.4. Ce este convenția colectivă de muncă?

9.5.5. Cum acționează convenția colectivă de muncă asupra salariaților și angajaților?

 

9.6. CE TREBUIE SĂ SE CUNOASCĂ DESPRE TIMPUL DE MUNCĂ ȘI (TIMPUL) DE ODIHNĂ?

9.6.1. Ce este timpul de muncă?

9.6.2. Care este durată timpului de muncă?

9.6.3. În ce cazuri pate fi redus timpul de muncă?

9.6.4. Ce este timpul parţial de muncă?

9.6.5. Cum are loc munca în schimburi?

9.6.6. Care sunt regulile pentru munca în timp de noapte?

9.6.7. Ce este munca suplimentară și în ce cazuri poate avea loc?

9.6.8. În ce cazuri angajatorul nu poate atrage salariatul la munca suplimentară?

9.6.9. Ce este timpul de odihnă?

9.6.10. Ce trebuie să știi despre dreptul tău la pauză de masă și repaosul zilnic?

9.6.11. Cât durează repaosul suplimentar?

9.6.12. Care sunt zilele de sărbătoare nelucrătoare?

9.6.13. Care este durata concediului de odihnă anual?

9.6.14. Care este modul de acordare a concediului de odihnă anual?

9.6.15. Cum are loc programarea concediului de odihnă anual?

9.6.16. Ce este indemnizaţia de concediu?

9.6.17. Ce este concediul neplătit?

9.6.18. Care sunt concediile sociale?

 

9.7. CE TREBUIE SĂ SE ȘTIE DESPRE SALARIZARE?

9.7.1. Ce este salariul și din ce se compune?

9.7.2. Ce este salariul minim garantat?

9.7.3. Care este modul de plată a salariului?

9.7.4. În ce cazuri angajatorul poate efectua reţineri din salariul angajatului?

 

9.8. CE TREBUIE SĂ SE CUNOASCĂ DESPRE DISCIPLINA MUNCII?

9.8.1. Ce este disciplina muncii?

9.8.2. Ce fel de stimulări poate aplica angajatorul pentru succesele în muncă a salariatului?

9.8.3. Ce sancţiuni disciplinare poate aplica angajatorului faţă de salariat?

9.8.4. Care este modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare?

9.8.5. Care este termenul de validitate și care sunt efectele sancţiunilor disciplinare aplicate?

9.8.6. Ce este regulamentul intern al unităţii?

 

9.9. CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE RĂSPUNDEREA MATERIALĂ ÎN DREPTUL MUNCII?

9.9.1. În ce constă răspunderea materială în dreptul muncii?

9.9.2. În ce cazuri angajatorul repară prejudiciul cauzat salariatului?

9.9.3. Ce trebuie să facă salariatul în cazul în care i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral de către angajatorul tău?

9.9.4. Ce răspundere poartă salariatul pentru prejudiciul cauzat angajatorului?

9.9.5. În ce cazuri salariatul nu va purta răspundere pentru prejudiciul cauzat?

9.9.6. În ce limite răspunde salariatul pentru prejudiciul cauzat angajatorului?

9.9.7. Cum se determină mărimea prejudiciul material cauzat de salariat?

9.9.8. Cum se repară prejudiciul material cauzat de salariat?

9.9.8.1. Repararea benevolă a prejudiciul material cauzat de salariat

9.9.8.2. Repararea silită a prejudiciul material cauzat de salariat

 

9.10. CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE SOLUŢIONAREA LITIGIILOR DE MUNCĂ?

9.10.1. Ce este un litigiu individual de muncă?

9.10.2. Care este procedura de soluţionarea a litigiilor individuale de muncă?

9.10.3. Ce este un litigiu colectiv de muncă?

9.10.4. Ce poate duce la apariţia unui conflict colectiv de muncă?

9.10.5. În ce constă procedura de conciliere?

9.10.6. În ce cazuri litigiile colective de muncă se examinează de către instanţa de judecată?

9.10.7. Ce este greva și cum poţi recurge la ea?

 

9.11. CARE SUNT PARTICULARITĂŢILE DE REGLEMENTARE A MUNCIIUNOR CATEGORII DE SALARIAŢI?

9.11.1. În ce constau particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi?

9.11.2. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii femeilor şi persoanelor cu obligaţii familiale?

9.11.3. Care sunt particularităţile de reglementare a salariaţilor în vârsta de până la 18 ani?

9.11.4. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii prin cumul?

9.11.5. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii salariaţilor angajaţi la lucrări sezoniere?

9.11.6. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii salariaţi lor angajaţi pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări?

9.11.7. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii domiciliu?

9.11.8. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii salariaţilor care lucrează la angajatori persoane fizice?

9.11.9. Care sunt particularităţile de reglementare a muncii altor categorii de salariaţi?

 

10. PROTECŢIA SOCIALĂ

10.1. CE ESTE PROTECŢIA SOCIALĂ?

10.1.1. Sistemul asigurării sociale

10.1.1.1. Sistemul organelor în domeniul asigurării sociale

10.1.1.2. Cine este persoana asigurată?

10.1.1.3. Ce este contribuţia de asigurări sociale?

10.1.1.4. Ce este riscul social?

10.1.1.5. Prestaţiile de asigurare socială

10.1.2. Sistemul de asistenţă socială

10.1.2.1. Sistemul organelor în domeniul asistenţei sociale

10.1.2.2. Formele asistenţei sociale

 

10.2. CE AR FI BINE SĂ SE CUNOASCĂ DESPRE STAGIUL DE COTIZARE (SC)?

10.2.1. Ce este stagiul de cotizare?

10.2.2. Conf .2.2. Confirmarea irmarea și calcularea stagiului de cotizare

 

10.3. PENSIILE

10.3.1. Ce este necesar să se cunoască despre pensie?

10.3.2. Pensia pentru limita de vârstă

10.3.2.1. Condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă pe baze generale

10.3.2.2. Condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă pe baze de înlesniri

10.3.2.2.1. Pensia femeilor care au născut și au educat 5 și mai mulţi copii până la vârsta de 8 ani

10.3.2.2.2. Pensia persoanele ocupate la lucrări foarte nocive și foarte grele

10.3.2.2.3. Pensia participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl

10.3.2.3. În ce termen și unde se depune cererea pentru stabilirea pensiei pentru limita de vârstă?

10.3.3. Pensia de invaliditate

10.3.3.1. Ce este necesar de cunoscut despre invaliditate?

10.3.3.1.1. Cine constată invaliditatea?

10.3.3.1.2. Nu sunteţi de acord cu decizia Consiliului?

10.3.3.1.3. Termenul de invaliditate și reexaminarea dreptului la invaliditate

10.3.3.2. Pensia de invaliditate în caz Pensia de invaliditate în caz de boală obișnuită și în caz de invaliditate de boală obișnuită și în caz de invaliditate din copilărie (pentru persoanele cu vârsta mai mare de 18 ani)

10.3.3.3. Pensia de invaliditate în cazul accidetului de muncă sau al unei boli profesionale

10.3.3.3.1. Ce prestaţii (drepturi băneşti sau servicii) se mai acordă în afara pensiei?

10.3.3.4. Pensia de invaliditate cu sindromul „Ciornobâl”

10.3.3.4.1. Ce prestaţii (drepturi băneşti sau servicii) se mai acordă în afara pensiei?

10.3.3.5. În ce termen şi unde se depune cererea pentru stabilirea pensiei de invaliditate?

10.3.3.6. Pensia de invaliditate a persoanelor cu statut militar

10.3.3.6.1. În ce termen și unde se depune cererea pentru stabilirea pensiei de invaliditate pentru militari?

10.3.4. Pensia de urmaș (pentru pierderea întreținătorului)

10.3.4.1. Pensia de urmaș în cazul decedatului civil

10.3.4.1.1. În ce termen și unde se depune cererea pentru stabilirea pensiei de urmaș în cazul decedatului civil?

10.3.4.2. Pensia de urmaș în cazul decedatului militar

10.3.4.2.1. În ce termen și unde se depune cererea pentru stabilirea pensiei de urmaș în cazul decedatului militar?

10.3.5. Calcularea pensiei

10.3.6. Recalcularea pensiei

10.3.7. Indexarea pesiei

10.3.8. Plata pensiei

10.3.8.1. Plata pensiei neâncasate (neprimite)

10.3.8.2. Plata pensiei beneficiarilor aflaţi în întreţinerea statului

10.3.8.3. Reţinerile din pensie

10.3.9. Transferul pensiei

 

10.4. INDEMNIZAŢIILE ADRESATE FAMILIILOR CU COPII

10.4.1. Indemnizaţia de maternitate (pentru perioada de graviditate)

10.4.2. Indemnizaţia unică la nașterea copilului

10.4.3. Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului

10.4.4. În ce termen și unde se depune cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice și lunare adresate familiilor cu copii

10.4.5. Plata indemnizaţiei unice și lunare adresate familiilor cu copii

 

10.5. INDEMNIZAŢIILE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ (IITM)

10.5.1. Categoriile indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

10.5.1.1. Confirmarea dreptului la indemnizație și consițiile de acordare a indemnizației

10.5.1.2. Perioada pentru care se acordă indemnizaţi

10.5.1.3. Calcularea indemnizaţiei

10.5.1.4. Stabilirea și plata indemnizației

 

10.6. PROTECȚIA SOCIALĂ A ȘOMERILOR

10.6.1. Ajutor de șomaj și alocația de integrare sau reintegrare profesională

10.6.1.1. Plata ajutorului de șomaj și a alocației de integrare și reintegrare profesională

10.6.1.2. Întreruperea și încetarea ajutorului de șomaj și a alocației de integrare și reintegrare profesională

10.6.2. Formarea profesională

10.6.3. Oganizarea lucrărilor publice

 

10.7. CE SUME BĂNEȘTI SE CUVIN LA DECESUL PERSOANEI?

10.7.1. Ajutor de deces

10.7.1.1. Stabilirea și plata ajutorului de deces

10.7.2. Ajutorul de deces în cazul decesului persoanei ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

10.7.3. Ajutorul de deces în cazul decesului persoanei ca urmare a avariei de la Ciornobâl

 

10.8. ALOCAȚIILE DE STAT

10.8.1. Ce este alocația socială de stat?

10.8.1.1. În ce termen și unde se depune cererea pentru stabilirea alocației de stat?

10.8.1.2. Plata alocațiilor sociale de stat

10.8.2. Ce este alocația lunară de stat?

10.8.2.1. Stabilirea și plata alocației lunare

10.8.3. Ce este alocația nominală?

10.8.3.1. Stabilirea și plata alocației nominale

 

10.9. PRESTAȚIILE BĂNEȘTI ACORDATE PERSOANELOR NEVOIAȘE

10.9.1. Ajutorul social

10.9.1.1. Stabilirea și plata ajutorului social

10.9.2. Ajutorul material

10.9.3. Compensațiile nominative

10.9.3.1. Plata compensațiilor nominative

10.9.4. Compensațiile sociale

10.9.4.1. Stabilirea și plata compensației sociale

10.9.5. Compensațiile pentru transport

10.9.5.1. Stabilirea și plata compensațiilor pentru transport

10.9.6. Idemnizația de reintegrare

 

10.10. SERVICIILE SOCIALE

10.10.1. Serviciile sociale primare

10.10.2. Serviciile sociale specializate și cu specializare înaltă

 

11. OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ȘI SISTEMUL MEDICO-SANITAR

11.1. SĂNĂTATEA ȘI DREPTUL LA SĂNĂTATE

11.1.1. Sănătatea, aspectele și elementele constitutive ale acesteia

11.1.2. Promovarea sănătăţii şi sănătatea publică

11.1.3. Dreptul la sănătate şi componentele sale

 

11.2. SISTEMUL DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

11.1.1. Descrierea sistemului sănătăţii publice în Republica Moldova

11.2.2. Serviciile de sănătate – definiţie şi prestatori

 

11.3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

11.3.1. Definirea termenului „pacient”

11.3.2. Principalele drepturi ale pacienţilor şi garantarea lor

11.3.3. Obligaţiile principale ale pacienţilor

 

11.4. APĂRAREA DREPTURILOR PACIENŢILOR

11.4.1. Apărarea pe cale extrajudiciară

11.4.2. Apărarea pe cale judiciară

 

12. DREPTUL AFACERILOR

12.1. ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR (AFACEREA)

12.1.1. Definiţia afacerii. Ce înseamnă afacere?

12.1.2. Ce activităţi economice nu sunt calificate drept afaceri?

12.1.3. Tipurile (genurile) de afaceri

12.1.4. Care sunt activităţile ce ar aduce venit, dar sunt interzise?

12.1.5. Au dreptul întreprinzătorii privaţi să desfășoare activităţi monopol de stat?

12.1.6. Au dreptul întreprinzătorii privaţi să desfășoare afaceri calificate ca monopol natural?

12.1.7. Ce afaceri se desfășoară doar în baza unei licenţe?

12.1.8. Care sunt afacerile practicate în baza patentei de întreprin zător și care e scopul instituirii patentei de întreprinzător?

12.1.9. Care sunt cele mai răspândite afaceri în localităţile rurale?

 

12.2. FORMA JURIDICĂ A AFACERII

12.2.1. Ce înseamnă formă juridică a afacerii?

12.2.2. Întreprinzătorul persoană fizică

12.2.2.1. Prin ce se deosebește statutul unui cetăţean obișnuit de cel care s-a înregistrat ca întreprinzător individual?

12.2.2.2. De unde se iau banii pentru afacerea întreprinzătorilor individuali?

12.2.2.3. Ce riscuri comportă activitatea întreprinzătorului individual?

12.2.2.4. Ce trebuie să facă cetăţeanul pentru a dobândi calitatea de întreprinzător persoană fizică?

12.2.2.5. Care este deosebirea dintre statutul întreprinzătorului persoană fizică care s-a înregistrat la Camera Înregistrării de Stat în calitate de întreprinzător individual și titularul patentei de întreprinzător?

12.2.2.6. Care este deosebirea dintre întreprinzătorul individual și întreprinderea individuală?

12.2.2.7. Gospodăriile ţărănești (de fermier) sunt și ele calificate ca întreprinzători individuali?

12.2.3. .Întreprinzător cu formarea unei persoane juridice (companii, întreprinderi)

12.2.3.1. Poate un cetăţean să formeze o persoană juridică?

12.2.3.2. Ce înseamnă societate comercială?

12.2.3.3. Ce înseamnă societăţi comerciale bazate pe parteneriat?

12.2.3.4. Ce trebuie să facă iniţiatorii pentru a înregistra o societate în nume colectiv sau în comandită?

12.2.3.5. Care sunt avantajele și dezavantajele societăţii comerciale bazate pe parteneriat?

12.2.3.6. Ce înseamnă societăţi comerciale bazate pe capital?

12.2.3.7. Societăţile cooperatiste

12.2.3.8. Care companii (întreprinderi) sunt cele mai răspândite?

12.2.3.9. Care întreprinzători (companii, întreprinderi sau întreprinzători individuali) poartă denumirea de microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii?

 

12.3. ALEGEREA FORMEI ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA AFACEREA

12.3.1. Ce formă de activitate este cea mai convenabilă?

12.3.2. Poate pentru această afacere să obţină o patent de întreprinzător?

12.3.3. Titularul patentei de întreprinzător ar putea desfășura afaceri împreună cu alte persoane?

12.3.4. Care ar putea fi soluţia când iniţiatorul afacerii dorește să implice în afacere și alte persoane?

 

12.4. INIŢIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI

12.4.1. Întreprinzător persoană fizică

12.4.1.1. La ce dată persoana fizică devine întreprinzător și poate activa?

12.4.1.2. Poate persoana fizică să devină întreprinzător individual până la vârsta de 18 ani?

12.4.1.3. Obţinerea patentei de întreprinzător. Cine poate obţine patentă de întreprinzător?

12.4.1.3.1. Ce organ eliberează patenta de întreprinzător?

12.4.1.3.2. Ce documente sunt necesare pentru eliberarea patentei de întreprinzător?

12.4.1.3.3. Poate fi eliberată o patentă pentru mai multe activităţi?

12.4.1.3.4. Pentru ce termen se eliberează patenta?

12.4.1.4. Înregistrarea întreprinzătorului individual

12.4.1.4.1. Cine poate să se înregistreze ca întreprinzător individual?

12.4.1.4.2. Ce documente sunt necesare pentru a te înregistra în calitate de întreprinzător indiviudual?

12.4.1.4.3. Cum se demonstrează că persoana fizică a fost înregistrată în calitate de întreprinzător individual?

12.4.1.4.4. Poate fi refuzată înregistrarea persoanei în calitate de întreprinzător individual?

12.4.1.5. Înregistrarea gospodăriei ţărănești

12.4.1.5.1. Unde se înregistrează gospodăria ţărănească?

12.4.1.5.2. Ce documente trebuie depuse pentru înregistrareagospodăriei ţărănești?

12.4.1.6. Încetarea activităţii întreprinzătorului persoană fizică:

12.4.2. Întreprinzător persoană juridică

12.4.2.1. Formalităţile de constituire a persoanei juridice

12.4.2.2. Ce se întâmplă după înregistrarea de stat a persoanei juridice?

 

12.5. AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII AFACERII ȘI LICENŢIEREA AFACERII

12.5.1. Autorizarea afacerii

12.5.1.1. Ce înseamnă autorizarea afacerii, când și de care organ se autorizează afacerile?

12.5.1.2. Ce tipuri de autorizări există?

12.5.1.3. Ce organ eliberează licenţa?

12.5.1.4. Ce documente sunt necesare pentru obţinerea licenţei?

12.5.2. Autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale și de prestare a serviciilor

 

12.6. ALTE PROBLEME LEGATE DE INIŢIEREA LEGALĂ A DESFĂȘURĂRII AFACERII

12.6.1. Deschiderea unui cont bancar

12.6.2. Înregistrarea întreprinzătorului ca plătitor de asigurări sociale

12.6.3. Înregistrarea întreprinzătorului ca plătitor de asigurări medicale

12.6.4. Încheierea unui contract de muncă

12.6.5. Ţinerea evidenţei contabile

 

12.7. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA ORDINII STABILITE ÎN DESFĂȘURAREA AFACERII

12.7.1. Cu privire la răspunderea juridică în general

12.7.2. Răspunderea penală pentru activitatea de întreprinzător ilicită

12.7.3. Răspunderea contravenţională pentru activitatea de întreprinzător ilicită

12.7.4. Răspunderea civilă, inclusiv materială, pentru încălcarea normelor juridice de desfășurare a afacerilor

12.8.1. Lista actelor normative recomandate

12.8.2. Surse de informare practică (cărți, reviste, pagini web ale instituțiilor publice etc.)

 

13. IMPOZITE şi PLĂŢI FISCALE

13.1. ROLUL IMPOZITELOR ȘI AL ALTOR PLĂŢI FISCALE

13.1.1. Bugetul de stat

13.1.2. Bugetele locale ale satelor (comunelor)

 

13.2. IMPOZITELE ŞI TAXELE GENERALE DE STAT

13.2.1. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

13.2.1.1. Impozitul pe venit al persoanei care lucrează într-un singur loc și nu are alte venituri

13.2.1.2. Impozitul pe venit al persoanei care lucrează în două sau mai multe locuri

13.2.1.3. Impozitul pe venit al persoanei care a vândut o casă sau un teren agricol

13.2.1.4. Impozitul pe venit al persoanei decedate

13.2.2. Alte impozite și taxe

13.2.2.1. Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

13.2.2.2. Accizele

13.2.2.3. Taxele vamale

13.2.2.4. Taxele rutiere

 

13.3. SISTEMUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

13.3.1. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

13.3.1.1. Impozitul pentru case, clădiri și construcţii din localităţile rurale

13.3.1.2. Impozitul pentru terenul de lângă casă

13.3.1.3. Impozitul pentru terenul agricol

13.3.1.4. Impozitul pentru bunuri imobile care sunt proprietatea comună a mai multor persoane

13.3.1.5. Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare transmise în arendă

13.3.2. Taxe locale

13.3.2.1. Taxa pentru amenajarea teritoriului

13.3.2.2. Taxa pentru unităţile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială

13.3.2.3. Taxa de piaţă

13.3.2.4. Taxa de organizare a licitaţiilor și loteriilor

13.3.2. 5. Impozitul privat

 

13.4. ORGANELE DE STAT CU ATRIBUŢII DE ADMINISTRARE FISCALĂ. RĂSPUNDEREA CETĂŢENILOR PENTRU NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR FISCALE

13.4.1. Sistemul și atribuţiile organelor de administrare fiscală

13.4.1.1. Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei (SCITL)

13.4.1.2. Serviciul fiscal de stat

13.4.2. Răspunderea cetăţenilor pentru încălcarea obligaţiilor fiscale

13.4.2.1. Sancţiuni pentru nerespectarea de către cetăţeni a obligaţiilor fiscale

13.4.2.2. Sechestrarea bunurilor pentru executarea silită (forţată) a obligaţiilor fiscale

13.4.2.3. Vânzarea bunurilor pentru achitarea obligaţiilor fiscale

 

14. METODE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR

14.1. CONFLICTUL

14.1.1. Ce este un conflict?

14.1.2. Sursele și semnele de apariţie ale unui conflict

14.1.3. Diferenţa dintre dezacord, problemă, conflict și litigiu

 

14.2. NOŢIUNI GENERALE DESPRE METODELE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR

14.2.1. Ce reprezintă metodele de soluţionare alternativă a conflictelor?

14.2.2. Avantajele utilizării MASC:

14.2.3. Categoriile (tipurile) MASC

14.2.4. Când și de cine pot fi utilizate MASC?

14.2.5. Rolul unei persoane neutre în procesul de aplicare a MASC

 

14.3. NEGOCIEREA

14.3.1. Ce este negocierea?

14.3.2. Avantajele negocierii

14.3.3. Scopul și etapele negocierii

14.3.4. Rolul părţilor în procesul de negociere

14.3.5. Rezultatele negocierii

 

14.4. MEDIEREA

14.4.1. Ce este medierea?

14.4.2. Avantajele medierii:

14.4.3. Categoriile de conflicte care pot fi mediate

14.4.4. Cadrul juridic al medierii

14.4.5. Rolul mediatorului

14.4.6. Etapele activităţii de mediere:

14.4.7. Rezultatele medierii

 

14.5. ARBITRAJUL

14.5.1. Ce este arbitrajul?

14.5.2. Avantajele arbitrajului:

14.5.3. Cadrul juridic al arbitrajului

14.5.4. Rolul arbitrilor în procedura de arbitraj

14.5.5. Etapele procedurale ale arbitrajului

14.5.6. Rezultatele arbitrajului:

 

15. DREPTUL PROCESUAL CIVIL

15.1. CE TREBUIE SĂ ȘTIŢI DESPRE INSTANŢELE JUDECĂTOREȘTI ȘI PROCESUL CIVIL ÎN GENERAL?

15.1.1. În ce constă calea judiciară de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei în procesul civil?

15.1.2. Care este legislaţia ce reglementează sistemul judiciar al Republicii Moldova?

15.1.3. Care este ierarhia instanţelor judecătorești în Republica Moldova?

15.1.4. Cum se determină corect instanţa competent să judece cauza?

15.1.4.1. Ce este competenţa materială a instanţelor judecătorești?

15.1.4.2. În ce constă competenţa teritorială a instanţelor judecătorești?

 

15.2. CE TREBUIE SĂ SE CUNOASCĂ DESPRE PARTICIPANŢII LA PROCESUL CIVIL?

15.2.1. Despre părţile în procesul civil

15.2.2. Cine este reclamantul?

15.2.3. Cine este pârâtul?

15.2.4. Ce este coparticiparea procesuală?

15.2.5. Ce drepturi și obligaţii au părţile în procesul civil?

15.2.6. Poate cineva interveni într-un proces deja pornit alături de reclamant sau pârât?

15.2.7. Cine este intervenientul principal?

15.2.8. Cine este intervenientul accesoriu?

15.2.9. Cum are loc reprezentarea în procesul civil?

15.2.10. Cine sunt reprezentanţii legali?

15.2.11. Cum pot fi reprezentate interesele într-un proces civil printr-un avocat?

15.2.12. Poate participa procurorul la un proces civil?

15.2.13. Cine mai poate solicita intentarea unui proces civil?

 

15.3. CE TREBUIE SĂ SE CUNOASCĂ CU PRIVIRE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ȘI ALTE ACTE PROCESUALE ÎNTOCMITE ÎN LEGĂTURĂ CU DESFĂȘURAREA UNUI PROCES CIVIL?

15.3.1. Ce este cererea de chemare în judecată?

15.3.2. Ce trebuie să cuprindă cererea de chemare în judecată?

15.3.3. Cum și unde se depune cererea de chemare în judecată?

15.3.4. Ce acte procesuale îndeplinește pârâtul în cadrul unui proces civil? Ce este referinţa?

15.3.5. Ce este cererea reconvenţională?

 

15.4. CE TREBUIE SĂ ȘTIŢI DESPRE JUDECATA ÎN FAŢA PRIMEI INSTANŢE?

15.4.1. Care sunt etapele prin care trece un proces civil?

15.4.2. Cum are loc intentarea procesului civil?

15.4.3. În ce constă pregătirea pricinii pentru examinare?

15.4.4. În ce constă asigurarea acţiunii?

15.4.5. Cum are loc examinarea cauzei în cadrul dezbaterilor judiciare?

15.4.6. Cum aflaţi despre faptul că sunteţi implicat într-un proces civil?

15.4.7. Cum trebuie să vă comportaţi în instanţa de judecată?

15.4.8. Care sunt temeiurile de recuzare a judecătorului?

15.4.9. Cum se poate cere recuzarea unui judecător?

15.4.10. Cum și cine examinează cererea de recuzare a judecătorului?

15.4.11. Ce trebuie să știţi cu privire la hotărârea judecătorească?

15.4.12. Ce trebuie să cuprindă o hotărâre judecătorească?

15.4.13. În ce termen se redactează hotărârea motivată?

15.4.14. Cum și de ce poate avea loc amânarea procesului?

15.4.15. În ce constă suspendarea procesului?

15.4.16. Care sunt temeiurile de suspendare a procesului?

15.4.17. În ce cazuri procesul civil poate înceta fără a fi pronunţată hotărârea judecătorească?

 

15.5. CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEŢI DESPRE CHELTUIELILE DE JUDECATĂ, CUM ȘI CINE LE ACHITĂ?

15.5.1. Ce este taxa de stat și cum se calculează ea?

15.5.2. Este posibilă scutirea de plată sau amânarea achitării taxei de stat?

15.5.3. Mai sunt și alte cheltuieli de judecată?

15.5.4. Cum are lor repartizarea cheltuielilor de judecată după încheierea procesului?

 

15.6. CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE PROBELE FOLOSITE ÎNTR-UN PROCES CIVIL?

15.6.1. Ce sunt probele și de ce aveţi nevoie de ele?

15.6.2. Cine are sarcina de a prezenta probe într-un proces?

15.6.3. Cum se dau explicaţiile în ședinţa de judecată?

15.6.4. Ce trebuie să cunoașteţi despre martori și audierea lor în ședinţa de judecată?

15.6.5. Ce sunt înscrisurile și cum pot fi folosite ca probe?

15.6.6. Ce este expertiza judiciară?

15.6.7. Pot fi folosite înregistrările audio-video ca probe?

 

15.7. CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEŢI DESPRE CĂILE DE ATAC?

15.7.1. Cum pot fi exercitate căile de atac în cazul în care persoana nu este de acord cu hotărârea primei instanţe?

15.7.2. Ce este apelul?

15.7.3. Ce se poate contesta cu apel?

15.7.4. Cine poate declara apel?

15.7.5. Care este instanţa competentă să judece apelul?

15.7.6. Care sunt temeiurile de declarare a apelului?

15.7.7. În ce termen se declară apelul?

15.7.8. Ce trebuie să cuprindă cererea de apel și unde se depune?

15.7.9. Care este procedura de judecare a apelului?

15.7.10. Ce este recursul împotriva deciziilor instanţei de apel?

15.7.11. Ce se poate contesta cu recursul împotriva deciziilorinstanţei de apel?

15.7.12. Care sunt temeiurile de declarare a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel?

15.7.13. Cine poate declara recursul împotriva deciziilor instanţei de apel?

15.7.14. Care este instanţa competentă să judece recursul împotriva deciziilor instanţei de apel?

15.7.15. În ce termen se declară recursul împotriva deciziilor instanţei de apel?

15.7.16. Ce trebuie să cuprindă cererea de recurs și unde o puteţi depune?

15.7.17. Care este procedura de judecare a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel?

15.7.18. Ce este recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului și ce se poate contesta cu această cale de atac?

15.7.19. Cine poate declara recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului?

15.7.20. Care este instanţa competentă să judece?

15.7.21. În ce termen se declară recursul împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului?

15.7.22. Care sunt temeiurile de declarare a recursului împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea apelului?

15.7.23. Ce trebuie să cuprindă cererea de recurs și unde o puteţi depune?

15.7.24. În ce constă revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive?

15.7.25. Care sunt temeiurile de revizuire a unei hotărâri judecătorești intrate în vigoare?

15.7.26. Cine poate cere revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive?

15.7.27. Care este termenul de depunere a cererii de revizuire?

15.7.28. Care este instanţa competentă să examineze cererea de revizuire?

15.7.29. Ce se întâmplă dacă cererea de revizuire este admisă?

 

15.8. CE TREBUIE SĂ ȘTIŢI REFERITOR LA EXECUTAREA SILITĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI?

15.8.1. În ce constă executarea silită?

15.8.2. Cine efectuează executarea silită?

15.8.3. Ce trebuie să faceţi pentru a iniţia procedura de executare silită?

15.8.4. Ce sunt taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare?

15.8.5. Cine achită taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare?

15.8.6. Care sunt măsurile de asigurare a executării documentului executoriu?

15.8.7. Timpul efectuării actelor de executare şi termenul de executare

15.8.8. Care sunt modalităţile de executare silită?

15.8.9. Care este consecutivitatea urmăririi bunurilor debitorului?

15.8.10. Care sunt bunurile ce nu pot fi urmărite de la debitor?

15.8.11. Care sunt veniturile ce nu pot fi urmărite de la debitor?

15.8.12. Cum pot fi contestate actele de executare întocmite de executorul judecătoresc?

 

16. DREPTUL PENAL ȘI PROCEDURA PENALĂ

16.1. INFRACŢIUNEA

16.1.1. Ce este dreptul penal?

16.1.2. Ce este o infracţiune?

16.1.3. Persoane care pot fi acuzate de comiterea unei infracţiuni

16.1.4. Rolurile în comiterea unei infracţiuni

16.1.5. Elementele constitutive ale unei infracţiuni

16.1.6. Etapele săvârșirii unei infracţiuni

16.1.7. Fapte care pot fi invocate în favoarea celui care a comis o faptă considerată infracţiune

16.1.7.1. Legitima apărare

16.1.7. 2. Reţinerea infractorului

16.1.7.3. Starea de extremă necesitate

16.1.7.4. Constrângerea fizică sau psihică

16.1.7.5. Riscul întemeiat

16.1.7.6. Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului

16.1.8. Antecedentele penale

 

16.2. EXEMPLE DE INFRACŢIUNI

16.2.1. Omorul

16.2.2. Infracţiuni de vătămare intenţionată a persoanelor

16.2.3. Sustrageri ale proprietăţii

16.2.4. Alte infracţiuni contra proprietăţii

16.2.5. Violul

16.2.6. Huliganismul

 

16.3. VICTIMELE INFRACŢIUNILOR

16.3.1. Cauzele infracţiunilor

16.3.2. Cum să nu devii victimă?

16.3.3. Ce să faci dacă devii victimă?

16.3.4. Drepturile și obligaţiile victimelor

16.3.5. Ce să facă o victimă dacă organele competente nu întreprind măsuri?

 

16.4. NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROCESUL PENAL

16.4.1. Ce este un proces penal?

16.4.2. Prin ce etape trece un proces penal?

16.4.3. Cine este implicat într-un proces penal?

16.4.3.1. Ofiţerul de urmărire penală

16.4.3.2. Procurorul

16.4.3.3. Judecătorul

16.4.3.4. Avocatul

16.4.3.5. Persoana acuzată

16.4.3.6. Victima și partea vătămată

16.4.3.7. Partea civilă și civilmente responsabilă

16.4.3.8. Martorul

16.4.3.9. Alte personae

 

16.5. MĂSURI DE CONSTRÂNGERE ÎNTR-UN PROCES PENAL

16.5.1. Reţinerea persoanei

16.5.1.1. Ce este reţinerea persoanei bănuite?

16.5.1.2. Reţinerea învinuitului

16.5.1.3. Cum să te comporţi dacă ești reţinut?

16.5.1.4. Ce urmează după reţinere?

16.5.1.5. Care sunt drepturile persoanei reţinute?

16.5.1.6. Ce să faci dacă ţi se încalcă drepturile când ești reţinut?

16.5.2. Măsuri preventive

16.5.2.1. Arestarea preventivă

16.5.2.2. Ce înseamnă arestarea preventivă?

16.5.2.3. Încetarea arestării

16.5.2.4. Liberarea pe cauţiune sau sub control judiciar

16.5.2.5. Alte măsuri preventive

16.5.3. Sechestrarea averii

 

16.6. INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR

16.6.1. Pornirea urmăririi penale

16.6.2. Colectarea probelor

16.6.2.1. Audierea persoanelor

16.6.2.2. Percheziţia

16.6.2.3. Cercetarea la faţa locului

16.6.2.4. Expertiza

16.6.2.5. Alte acţiuni de colectare a probelor

16.6.3. Punerea sub învinuire

16.6.4. Drepturile și obligaţiile persoanei acuzate

16.6.5. Încetarea urmăririi penale

16.6.5.1. Împăcarea părţilor și retragerea plângerii prealabile

16.6.6. Terminarea urmăririi penale

16.6.7. Ce să faci dacă ţi se încalcă drepturile în cadrul diferitelor acţiuni procesuale?

 

16.7. JUDECAREA INFRACŢIUNILOR

16.7.1. Regulile de judecare a unei cauze penale

16.7.2. Punerea pe rol a cauzei penale

16.7.3. Etapele procesului de judecată

16.7.3.1. Partea pregătitoare

16.7.3.2. Cercetarea judecătorească

16.7.3.3. Dezbaterile judiciare și ultimul cuvânt al inculpatului

16.7.4. Atacarea sentinţelor judecătorești

16.7.4.1. Apelul

16.7.4.2. Recursul

16.7.4.3. Căi extraordinare de atac

 

16.8. PROCEDURI SPECIALE ÎN PROCESUL PENAL

16.8.1. Ce este o procedură specială

16.8.2. Procedura în cauze privind minorii

16.8.3. Acordul de recunoaștere a vinovăţiei

16.8.4. Suspendarea condiţionată a urmăririi penale și liberarea de răspunderea penală

16.8.5. Urmărirea și judecarea unor infracţiuni flagrante

 

16.9. PEDEPSIREA CELOR CARE AU SĂVÂRȘIT INFRACŢIUNI

16.9.1. Tipurile pedepselor penale

16.9.2. Aplicarea pedepselor penale

16.9.3. Liberarea de răspunderea penală

 

17. CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE

17.1. CONTRAVENŢIA

17.1.1. Ce este o contravenţie?

17.1.2. Ce face ca o faptă să fie considerată contravenţie sau infracţiune?

17.1.3. Persoane care pot fi acuzate de comiterea unei contravenţii

17.1.4. Fapte care pot fi invocate în favoarea celui care a comis o contravenţie

17.1.5. Cum poţi deveni infractor/contravenient fără voie

 

17.2. EXEMPLE DE CONTRAVENŢII

17.2.1. Contravenţii din domeniul sănătăţii

17.2.1.1. Eschivarea de la tratamentul tuberculozei (art. 76)

17.2.1. 2. Vătămarea integrităţii (art. 78)

17.2.1.3. Cultivarea plantelor care conţin substanţe narcotice (art. 87)

17.2.1.4. Aducerea minorului în stare de ebrietate (art. 88)

17.2.1.5. Fumatul, consumul de alcool în locuri interzise și comercializarea către minori a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice (art. 91)

17.2.2. Contravenţii din domeniul proprietăţii

17.2.2.1. Distrugerea sau deteriorarea bunurilor străine (art. 104)

17.2.2.2. Sustragerea din avutul proprietarului (art. 105)

17.2.2.3. Cauzarea de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere (art. 106)

17.2.2.4. Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sursele de gaze (art. 108)

17.2.3. Contravenţii în domeniul protecţiei mediului

17.2.3.1. Colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea roșie a Republicii Moldova și în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariţie (CITES) (art. 140)

17.2.3.2. Cruzimea faţă de animale (art. 157)

17.2.3.3. Încălcarea regulilor de întreţinere și plimbare a câinilor, pisicilor (art.158)

17.2.4. Contravenţii din domeniul agricol

17.2.4.1. Stricăciunea semănăturilor, a plantaţiilor sau a recoltei (art. 183)

17.2.4.2. Defrișarea neautorizată a plantaţiilor (art. 186)

17.2.5. Contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere

17.2.5.1. Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis

17.2.5.2. Conducerea în stare de ebrietate

17.2.5.3. Conducerea fără centura de siguranţă sau casca de protecţie

17.2.5.4. Purtarea convorbirilor radiotelefonice în timpul conducerii

17.2.5.5. Depășirea vitezei regulamentare

17.2.5.6. Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni

17.2.6. Contravenţii ce atentează la modul stabilit de administrare

17.2.6.1. Nesubordonarea dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului organului de drept (art. 336)

17.2.6.2. Chemarea intenţionat falsă a serviciilor specializate (art. 342)

17.2.6.3. Samavolnicia (art. 335)

17.2.7. Contravenţii ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică

17.2.7.1. Huliganismul nu prea grav (art. 354)

17.2.7.2. Consumul de alcool în locuri publice (art. 355)

17.2.7.3. Tulburarea liniștii

 

17.3. PROCEDURA APLICATĂ ÎN CAZUL CONTRAVENŢIILOR ADMINISTRATIVE

17.3.1. Participanţii la procesul contravenţional

17.3.2. Autorităţile competente să examineze cazurile cu privire la contravenţii

17.3.3. Investigarea cazurilor cu privire la contravenţii

17.3.3.1. Percheziţia

17.3.3.2. Ridicarea obiectelor și documentelor

17.3.3.3. Procesele-verbale cu privire la percheziţie, la ridicarea obiectelor și documentelor

17.3.4. Măsuri de constrângere

17.3.4.1. Reţinerea administrativă

17.3.4.2. Aducerea silită

17.3.4.3. Înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport

17.3.5. Constatarea faptei contravenţionale

17.3.6. Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă

17.3.7. Ce să faci dacă nu ești de acord cu decizia cu privire la o contravenţie?

 

17.4. PEDEPSIREA CELOR CARE AU SĂVÂRȘIT CONTRAVENŢII

17.4.1. Tipurile sancţiunilor contravenţionale

17.4.2. Aplicarea sancţiunii contravenţionale

 

18. ÎNREGISTRAREA, TRANSCRIEREA ŞI RECUNOAŞTEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

18.1. ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE NAŞTERE

18.1.1. Temeiul înregistrării actului de naştere

18.1.2. Înscrierea numelui de familie şi prenumelui şi a datelor despre părinţii copilului în actul de naştere

18.1.2.1. Cum se înscrie numele de familie şi prenumele copilului la întocmirea actului de naştere?

18.1.2.2. Cum se înscriu datele despre părinţii copilului la întocmirea actului de naştere?

18.1.3. Întocmirea actului de naştere al copilului găsit sau abandonat

18.1.3.1. Cum se întocmeşte actul de naştere al copilului găsit?

18.1.3.2. Cum se întocmeşte actul de naştere al copilului abandonat?

18.1.4. Întocmirea naşterii copilului născut mort sau decedat în prima săptămână după naştere

18.1.5. Specimentul declarației privind stabilirea paternității în baza acordului comun al părinților, formularului actului și certificatului de naștere

 

18.2. ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE

18.2.1. Temeiul înregistrării actului de căsătorie

18.2.2. Modalitatea de încheiere a căsătoriei

18.2.3. Specimenul declaraţiei de căsătorie, formularului actului şi certificatului de căsătorie

 

18.3. ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI (DIVORŢ)

18.3.1. Temeiul înregistrării actului de desfacere a căsătoriei

18.3.2. Modalitatea de desfacere a căsătoriei

18.3.2.1. Cum se înregistrează actul de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor?

18.3.2.2. Cum se înregistrează actul de divorţ în baza cererii unuia dintre soţi?

18.3.2.3. Cum se înregistrează actul de divorţ în baza hotărârii judecătoreşti

18.3.3. Specimenul cererii privind desfacerea căsătoriei în temeiul declaraţiei comune a soţilor, formularului actului şi certificatului de desfacere a căsătoriei (divorţ)

 

18.4. ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE SCHIMBARE AL NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU PRENUMELUI

18.4.1. Temeiurile şi restricţiile de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

18.4.2. Modalitatea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

18.4.3. Specimenul formularului actului şi certificatului de schimbare al numelui şi/sau prenumelui

 

18.5. ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE DECES

18.5.1. Temeiul înregistrării actului de deces

18.5.2. Modalitatea de întocmire a actului de deces

18.5.3. Specimenul formularului actului şi certificatului de deces

 

18.6. RECUNOAŞTEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE PESTE HOTARELE ŢĂRII

 

18.7. TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE PE NUMELE CETĂŢENILOR REPUBLICII MOLDOVA DE CĂTRE AUTORITĂŢILE COMPETENTE STRĂINE

18.7.1. Temeiul transcrierii actelor de stare civilă

18.7.2. Modalitatea de transcriere a actelor de stare civilă

Indrumar-Juridic-Elementar.pdf [19,19 Mb] (descarcari: 193)

Inapoi