În Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015 a fost publicată Legea nr. 205 din 20.11.2015 pentru modificarea și completarea Codului Muncii

În Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015 a fost publicată Legea nr. 205 din 20.11.2015 pentru modificarea și completarea Codului Muncii

Astfel, alin. (1) art. 33 din Codul Muncii – Acțiunea contractului colectiv de muncă, a fost completat cu prevederea că, un exemplar al contractului colectiv de muncă se remite de către una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la inspecţia teritorială de muncă.

De asemenea, art. 38 alin. (2) în redacția nouă prevede că convenţiile colective de nivel ramural şi teritorial intră în vigoare la momentul semnării de către părţi sau la data stabilită în convenţie. Un exemplar al convenţiei colective de nivel ramural sau teritorial se remite de una dintre părţile semnatare, în termen de 7 zile calendaristice de la data încheierii, la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.”

Art. 54, care prevede durata contractului individual de muncă, a fost completat cu 2 aliniate noi, care au ca scop protejarea drepturilor salariaților. Astfel, legiuitorul a stabilit că, se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată.

Contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatată de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.”

De asemenea, art. 55 a fost completat cu lit. k¹-k³ care prevăd în ce cazuri se încheie contract individual de muncă pe durată determinată și anume:

k1) pentru perioada implementării unui proiect investiţional sau a unui program de asistenţă tehnică şi financiară;
k2) pentru efectuarea unor lucrări legate de majorarea volumului de producţie sau de servicii prestate, al căror caracter temporar (pînă la un an) poate fi argumentat de angajator;
k3) cu persoanele care se angajează la unităţile create pentru o perioada determinată;”.

Prin Legea nr. 205 din 20.11.2015, a fost acordat dreprul salariatului de a suspenda contractul individual de muncă, în cazul neachitării sau achitării parțiale, cel puțin 2 luni consecutive, a salariului sau a altor plăți obligatorii – lit. d¹ alin. (1) art. 75.

Concomitent, art. 75 a fost completat cu alineatele (3)-(5) și care prevăd:
(3) În cazurile prevăzute la alin. (l) lit. d1) şi e), salariatul este obligat să comunice în scris angajatorului data suspendării contractului individual de muncă.
(4) Angajatorul nu este în drept să angajeze alţi salariaţi pentru a-i înlocui pe acei ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate în temeiurile prevăzute la alin. (l) lit. d1) şi e).
(5) În cazurile de suspendare a contractului individual de muncă în temeiurile prevăzute la alin. (l) lit. d1) şi e), salariatul este obligat să-şi reia activitatea de muncă în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul:

a) înlăturării pericolului pentru viaţă sau sănătate;
b) achitării salariului, altor plăţi obligatorii sau informării despre transferul acestor plaţi pe cardul bancar.”

La art. 81 din Codul Muncii a fost introdus un temei nou de încetarea a contractului individual de muncă – acordul scris al părților, drept care este prevăzut și de articolul nou introdus – 82¹ Codul Muncii.

Prin modificarea art. 85 alin. (4), termenul de retragerea a cererii de demisie s-a restrîns la 7 zile din momentrul depunerii cererii de demisie.

La art. 86 care prevede motivele de concedierii, lit. h) stipulează că, motiv de concediere este absenţa repetată fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă.

De asemenea, lit. t) art. 86 – care prevedea ca motiv de concediere restabilirea la locul de muncă, conform hotărîrii instanţei de judecată, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, dacă permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă conform prezentului cod nu este posibil, a fost abrogată.

Totodată, norma în cauză, va fi prevăzută de lit. j¹ art. 82 Codul Muncii, devenind astfel un tenmei de încetare a contractului indivicual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților.

Codul Muncii a fost completat cu art. 88¹, care va prevedea procedura de concidiere în legătură cu transferarea la o altă unitate și anume:

(1) Angajatorul este în drept să concedieze salariaţii în legătură cu transferarea la o altă unitate (art. 86 alin. (1) lit. u)) doar cu condiţia că:
a) va primi un demers în scris din partea unui alt angajator prin care se solicită concedierea prin transfer a unui anumit salariat, cu indicarea locului de muncă (funcţiei) ce i se propune la unitatea nouă;
b) se va adresa în scris salariatului a cărui concediere se solicită în vederea obţinerii acordului scris al acestuia pentru concediere;
c) va obţine acordul scris al salariatului pentru concediere;
d) va achita salariatului concediat, în ziua eliberării din serviciu, toate sumele ce i se cuvin de la unitate (salariul, compensaţia pentru concediile nefolosite etc.).
(2) Salariatul, pînă la exprimarea în scris a acordului pentru concediere, poate solicita de la noul angajator oferta de angajare, care va cuprinde toate clauzele viitorului contract individual de muncă.
(3) Oferta de angajare se prezintă salariatului în formă scrisă şi este irevocabilă în termenul prevăzut de aceasta.
(4) Este interzis refuzul de angajare a salariatului concediat în legătură cu transferarea la o altă unitate, ca urmare a acordului lui şi al ambilor angajatori.

Art. 111 din Codul Muncii a fost completat cu alin. (5), care prevede că, salariații care în ziua declarată zi de odihnă încă nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză, salariaţii ale căror contracte individuale de muncă erau suspendate la data respectivă, precum şi salariaţii care în ziua respectivă s-au aflat în concediu medical, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în concediu de odihnă anual, în concediu neplătit şi în concediu de studii nu au obligaţia de a se prezenta la serviciu în ziua declarată zi lucrătoare.”

În cazul aplicării sancțiunilor disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicație scrisă privind fapta comisă. Explicația privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicația cerută se consemnează într-un proces- verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al salariaților – art. 208 alin. (1) Codul Muncii.

Articolele 373-382 din Codul Muncii care stabileau funcțiile și atribuțiile de bază ale Inspectoratului de Stat al Muncii au fost abrogate.

Modificările stabilite prin Legea nr. 205 din 20.11.2015 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 18.12.2015.
 
sursa: www.monitorul.fisc.md

Inapoi