Consultanţă şi asistenţă

Avem posibilitatea de a oferi clienţilor noştri, persoane fizice sau companii, atît din Republica Moldova cît ţi din străinătate, consultanţă juridică profesionistă adecvată oricărei situaţii cu care aceştia se confruntă.
Pachetul nostru de consultanţă juridică pentru companii şi persoane fizice, cuprinde domeniile de activitate juridică:

Drept Civil
• asistenţă şi consultanţă la notariat, în faţa notarului public
• asistenţă şi consultanţă în litigii civile de orice natură
• asistenţă şi consultanţă in diverse aspecte privind aplicarea legii civile
• asistenţă şi consultanţă privind obţinere de avize şi autorizaţii pentru persoane fizice şi juridice
• asistenţă şi consultanţă la negociere, redactare, modificare şi încetare a contractelor civile
• asistenţă şi consultanţă la redactarea şi susţinerea acţiunilor civile la instanţele de judecata in diferite faze procesuale
• asistenţă şi consultanţă la executarea hotărârilor date de instanţele judecătoreşti
• asistenţă şi consultanţă în faza de executare silită
• asistenta in cadrul negocierilor
• asistenţă şi consultanţă la recuperare datorii

Dreptul familiei
• divorţ;
• anularea căsătoriei;
• pensii de întreţinere;
• custodie minor;
• partaj bunuri comune;
• stabilire paternitate;
• pensie alimentară;
• interdicţii judecătoreşti ;
• etc.

Dreptul Muncii
• asistenta juridică acordată societăţilor comerciale în privinţa raporturilor de munca
• negocierea contractelor colective de muncă, a diverselor solicitări ale sindicatelor, negocierea contractelor individuale de muncă
• redactare contracte colective de muncă, contracte individuale de muncă, clauze speciale de confidenţialitate, de neconcurenţă etc.; redactarea fişelor posturilor şi a regulamentelor interne
• asistenta juridica în diverse proceduri administrative desfăşurate în vederea desfacerii contractelor de muncă
• reprezentare în litigii de dreptul muncii, atît a angajatorilor, cît şi a salariaţilor
• consultanţă raporturi de muncă;
• litiigii raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit;
• contestaţii împotriva deciziei de concediere a salariatului;
• contestaţii împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare;
• litigii în legătură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă şi a clauzei de confidenţialitate;
• etc.

Contracte Civile si Comerciale
• asistarea clientului la negocieri, redactarea, modificarea şi urmărirea executării următoarelor tipuri de contracte: vânzare-cumpărare de bunuri mobile şi imobile, de leasing, asigurări şi reasigurări (despăgubiri în asigurări, aspecte referitoare la asigurarea ţi managementul riscului), contracte de credit bancar, contracte de asociere în participaţiune, de prestări servicii (publicitate, antrepriză, transport mărfuri), contracte de comision, franciză, contracte de construcţie inclusiv pentru lucrări stabilite de beneficiari, etc.
• elaborarea de opinii juridice referitoare la riscul contractual, termene şi modalităţi de plată, transmiterea dreptului de proprietate, garantarea plaţii preţului, interpretarea clauzelor contractuale, s.a.

Drept Administrativ
• atacarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare contravenţională
• redactare contracte administrative
• consultanţă juridică acordată clienţilor în domeniul privat în ceea ce priveşte relaţia acestora cu organele administrative, în special cu privire la autorizările administrative şi actele de control
• plângeri prealabile şi cereri de revocare ale actelor administraţiei publice locale sau centrale;
• contestaţii împotriva actelor administrative ale organelor de control fiscal;
• asistare/reprezentare juridică în orice litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi fiscal (anulări de acte administrative, suspendare executare act administrative, obligare emitere acte administrative etc.);
• etc.

Dreptul proprietăţii intelectuale
• consultantă juridică
• protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
• îndeplinirea formalităţilor în faţa AGEPI in vederea brevetării unei invenţii sau a unei mărci, sigle, însemn
• întocmirea dosarului pentru AGEPI
• asistarea şi reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cazul în care creaţia, invenţia, marca sau dreptul dumneavoastră de autor sunt incalcate

Inapoi